Menu przedmiotowe

Zadania i kompetencje

1. Do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna należy:

 1. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kościerzyna;

 2. upowszechnianie wiedzy i nauki;

 3. rozwijanie kultury;

 4. dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy.

 
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 realizowane są między innymi poprzez:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej;

 4. popularyzacja książek i czytelnictwa;

 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym;

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucji kultury oraz organizacjami społeczno-politycznymi i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta i gminy;

 7. prowadzenie współpracy ze szkołami, dla których Gmina Kościerzyna jest organem prowadzącym, w zakresie organizowania i prowadzenia czytelnictwa, w oparciu o bazę lokalową i księgozbiory szkolnych bibliotek, na wsiach, w których Biblioteka Publiczna nie posiada swoich filii;

 8. organizowanie spotkań, odczytów, wieczorów autorskich i tym podobnych imprez popularyzujących czytelnictwo;

 9. prowadzenie objazdowego punktu bibliotecznego, który swoją działalnością obejmuje mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy, w zakresie zadań statutowych Biblioteki;

 10. otwieranie i prowadzenie filii lub punktów bibliotecznych na terenie gminy, po uzyskaniu zgody organizatora.


do druku