Menu przedmiotowe

Zadania i kompetencje

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE mgr Barbara Ciężka   organizuje pracę ośrodka, odpowiada za politykę społeczną na terenie gminy oraz sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

Kompetencje:
- Organizacja pracy ośrodka, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i merytorycznych dotyczących zadań ośrodka,
- Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej opracowanie rocznego bilansu potrzeb i środków na pomoc społeczną, przygotowanie propozycji przyznania środków pieniężnych, w naturze i usługach osobom potrzebującym,
- Wnioskowanie o umieszczenie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej, współdziałanie z organizacjami społecznymi i wyznaniowymi, związkami zawodowymi organizowanie pomocy społecznej i świadczenia tej pomocy.
- Wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń związanych z prowadzonymi sprawami, wydanie decyzji administracyjnych, wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez wójta gminy.
- Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz (projekty systemowe i konkursowe)
 
 
PRACOWNICY SEKCJI ŚWIADCZEŃ:
 
 1. mgr Dorota Winczewska – specjalista pracy socjalnej
Kompetencje:
- przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej;
- prowadzenie sprawozdawczości oraz dokonywanie zapotrzebowań finansowych związanych z pomocą społeczną;
- prowadzenie bazy danych klientów pomocy społecznej w Ośrodku i jej przetwarzanie dla potrzeb realizacji świadczeń;
- sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej i innych ustaw;
- sporządzanie list wypłat dla poszczególnych zasiłków z pomocy społecznej;
- sporządzanie miesięcznych zestawień świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zasiłku stałego;
- prowadzenie spraw dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 
 1. mgr Katarzyna Szulfert – starszy referent ds. organizacyjnych
Kompetencje:
- prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna;
- obsługa usług pocztowych wraz z nadawaniem przekazów pocztowych drogą elektroniczną;
- prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zamówieniami publicznymi;
- pomoc w przygotowywaniu decyzji, sporządzaniu list wypłat zasiłków i miesięcznych zestawień świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku stałego;
- przygotowanie wszelkiej dokumentacji dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów trwałych oraz wszelkie inne prace związane z gospodarką majątku GOPS;
- administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej GOPS;
- prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
PRACOWNICY SOCJALNI:
 1. Renata Tkaczyk - specjalista pracy socjalnej 
 2. mgr Marlena Burandt - specjalista pracy socjalnej 
 3. mgr Barbara Federowicz - specjalista pracy socjalnej
 4. mgr Aleksandra Szulc - pracownik socjalny 
 5. Justyna Gierszewska - pracownik socjalny
 6. mgr Agnieszka Mańska - pracownik socjalny
 7. mgr Joanna Turzyńska - pracownik socjalny
Kompetencje:
-praca socjalna, wywiady środowiskowe, zawieranie kontraktów;
-dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń;
-udzielanie informacji i pomocy w zakresie spraw życiowych klientów oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
-pomoc w formie poradnictwa w celu rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji życiowych;
-kierowanie do właściwych instytucji, wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
-udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającą trudną sytuację życiową.
 
 
ASYSTENT RODZINY:
 
 1. mgr Aleksandra Gierłachowska
 2. w zastępstwie – Jan Gołuński
 
Kompetencje:
-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
-udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;
-wspieranie aktywności społecznej oraz zawodowej rodzin;
-podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
-dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
-monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
-współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 
 
PRACOWNICY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
 
 1. Dorota Roggenbuk – starszy inspektor do ds. świadczeń rodzinnych
 2. mgr Małgorzata Dorawa Piankowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
 3. Joanna Wajer -  inspektort ds. świadczeń rodzinnych
 4. mgr  inż. Aleksandra Blok - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 5. Sylwia Szlagowska - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 6. Justyna Okoniewska - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 
Kompetencje:
-prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi, funduszem alimentacyjnym oraz rządowym programem „Dobry start”;
-przyjmowanie wniosków;
-przygotowywanie dokumentacji do realizacji;
-sprawozdawczość.
 
 
KSIĘGOWOŚĆ:
 
 1. mgr Hanna Jabłońska - główna księgowa
 2. mgr Magdalena Szulfer – starszy referent ds. księgowości
 
Kompetencje:
-prowadzenie pełnej księgowości w GOPS.
 
 1. mgr Beata Mąkosa - specjalista ds. kadrowo - płacowych
   
Kompetencje:
-prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w GOPS Kościerzyna;
-prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników GOPS;
-naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego;
-prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie deklaracji.
 
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku