Menu przedmiotowe

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje
Kierownik GOPS - mgr Barbara Ciężka   organizuje pracę ośrodka, odpowiada za politykę społeczną na terenie gminy oraz sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
   Kompetencje:
 • Organizacja pracy ośrodka, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i merytorycznych dotyczących zadań ośrodka,
 • Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej opracowanie rocznego bilansu potrzeb i środków na pomoc społeczną, przygotowanie propozycji przyznania środków pieniężnych, w naturze i usługach osobom potrzebującym,
 • Wnioskowanie o umieszczenie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej, współdziałanie z organizacjami społecznymi i wyznaniowymi, związkami zawodowymi organizowanie pomocy społecznej i świadczenia tej pomocy.
 • Wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń związanych z prowadzonymi sprawami, wydanie decyzji o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i dodatkach mieszkaniowych, wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez wójta gminy.
 • Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz (projekty systemowe i konkursowe)
 
Pracownicy socjalni:
 1. Renata Tkaczyk                         - specjalista pracy socjalnej 
 2. mgr Marlena Burandt              - specjalista pracy socjalnej 
 3. mgr Barbara Federowicz         - specjalista pracy socjalnej
 4. mgr Aleksandra Szulc               - pracownik socjalny 
 5. mgr Dorota Winczewska          - pracownik socjalny
 6. Justyna Gierszewska                 - pracownik socjalny
 7. mgr Agnieszka Mańska             - pracownik socjalny
 8. mgr Joanna Turzyńska             - pracownik socjalny
 9. mgr Katarzyna Szulfert             - aspirant pracy socjalnej
 
Kompetencje:
 • Praca socjalna, wywiady środowiskowe, zawieranie kontraktów
 • Dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń, 
 • Udzielanie informacji i pomocy w zakresie spraw życiowych klientów oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 • Pomoc w formie poradnictwa w celu rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji życiowych, 
 • Kierowanie do właściwych instytucji, wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, 
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającą trudną sytuację życiową.
 
Asystent rodziny:
 1. mgr Aleksandra Gierłachowska
Kompetencje:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej oraz zawodowej rodzin,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Pracownicy Świadczeń Rodzinnych:
 1. Dorota Roggenbuk – starszy inspektor do ds. świadczeń rodzinnych
Kompetencje:
 • Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym,
 • Przygotowywanie dokumentacji do realizacji,
 • Sprawozdawczość.
 1. mgr Małgorzata Dorawa Piankowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Kompetencje:
 • Prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 • Przyjmowanie wniosków,
 • Przygotowywanie dokumentacji do realizacji,
 • Prowadzenie dokumentacji dodatków mieszkaniowych.
 1. Joanna Wajer -  inspektort ds. świadczeń rodzinnych
Kompetencje:
 • Prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
 • Przyjmowanie wniosków,
 • Przygotowywanie dokumentacji do realizacji.
 1. mgr  inż. Aleksandra Blok - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 2. Sylwia Szlagowska - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 3. Justyna Okoniewska - referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Kompetencje:
 • Prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
 • Przyjmowanie wniosków,
 • Przygotowywanie dokumentacji do realizacji.

  Pracownicy sekcji:
 1. mgr Hanna Jabłońska - główna księgowa
 2. mgr Magdalena Szulfer – starszy referent ds. księgowości
Kompetencje:
 • Prowadzenie pełnej księgowości w GOPS
      3. mgr Beata Mąkosa - specjalista ds. kadrowo - płacowych
Kompetencje:
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w GOPS Kościerzyna,
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników GOPS, w tym również finansowanych ze środków EFS,
 • Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji podatkowych i terminowe przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie deklaracji,
 • Wprowadzanie przelewów do programu bankowego,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku