Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach opisanych poniżej.
Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem poniższych uregulowań:.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem” ponownie wykorzystujące informację publiczną pochodzącą od Urzędu Gminy Kościerzyna, są zobowiązane w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu Gminy Kościerzyna,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Gminy Kościerzyna,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Kościerzyna,
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Gminy Kościerzyna w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. Podmiot, o którym mowa w punkcie 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację o tym fakcie przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Urząd Gminy Kościerzyna nie odpowiada za:
1) rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej;
2) ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 
4. Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Kościerzyna składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (Dz. U. z dnia 25.01.2012 r. poz. 94). Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
7. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
8. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
 
Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Podmiot zobowiązany może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy. W takim przypadku podmiot zobowiązany przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
 
Przy ustalaniu kosztów mogą być brane następujące czynniki:
1) stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie wnioskiem,
2) kosztu materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji)
3) należności związanych z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

9. Odmowa ponownego wykorzystania informacji:

1) Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku: 
- gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych) 
- gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
2) Odmowa ponownego wykorzystywania informacji może nastąpić w przypadku gdy wniosek dotyczy opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów, gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. 
3) Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

10. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1) Sprzeciw:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Kościerzyna w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2) Odwołanie:

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także o wysokości opłat przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
 
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku