Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach (BP_W)

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach
Adres:
Wąglikowice 4
83-406 Wąglikowice


godziny otwarcia:
Wtorek – 12.00 -14.00, 16.00 -18.30
Środa - 8.00 -15.00
Czwartek – 8.00 - 15.00
Telefon: 58 686 12 23

Dyrektor: Wiesława Głodowska

Dokumenty i akty prawne: Statut Biblioteki Publicznej

Filie Biblioteki Publicznej:

w Wielkim Klinczu
ul. Szkolna 1 
83-423 Wielki Klincz

godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-16.00

w Skorzewie
Skorzewo
ul. Peplińskiego 6
83-400 Kościerzyna


godziny otwarcia:
poniedziałek 7.30-15.20
wtorek  10.30-12.45, 13.30-14.30
czwartek 7.30-11.00
piątek 7.30-11.00, 11.40-13.40


Ochrona danych osobowych
Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna informuje, że 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach 4, 83-406 Wąglikowice, zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może
  się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych
  oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym
  z dnia 8 marca 1990 r., oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia.
  Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może
  być również zgoda.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku