,

Nazwa planu

Funkcja wiodąca

Powierzchnia objęta planem (ha)

Nr i data uchwały Rady Gminy

Data ogłoszenia w Dz. Urz.

Nr/pozycja

Dziennika

Urzędowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Czarlina

- tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

370.7944

IX/64/07

z dnia 03 września 2007 roku

 

16 listopad 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 154

Poz. 2876

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek geodezyjnych 503 i 545 oraz działki 614 i części działki 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina.

tereny rolnicze,

tereny wód powierzchniowych śródlądowych, rzek, jezior, stawów,

tereny dróg wewnętrznych

 

XIII/217/16

z dnia 29 grudnia 2016 r.

9 marzec 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.2017

Poz. 907

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Częstkowo obowiązuje w części (dot.eksploatacji kruszyw)

- tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych, lasy i tereny rolnicze z istniejącą zabudową zagrodową

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

823.2415

IV/41/07

z dnia 09 marca 2007 roku

 

28 maj 2007r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 102

Poz. 1649

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla część obrębu geodezyjnego

Częstkowo

- tereny zabudowy mieszkaniowej

- tereny zabudowy zagrodowej

- tereny rolnicze

- lasy

ok. 617 ha

II/51/19

z dnia 11 marca 2019 r.

15 maja 2019r

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r.

Poz.2337

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie.

Powierzchniowa eksploatacja kruszywa.

126.9402 ha

IV/264/17

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

6 lipiec 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z

2017 r., poz. 2559

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Dębogóry

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

267.8673

VIII/56/07

z dnia 31 lipca 2007 roku

09 listopad 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 152

Poz. 2852

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Dębogóry

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- tereny rolnicze

-tereny zabudowy zagrodowej

- lasy

ok.241 ha

II/52/19

z dnia 11 marca 2019 roku

15 maja 2019r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r.

Poz. 2338

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Dobrogoszcz obowiązuje w części (nie realizowanej uchwały dot. ferm wiatrowych)

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

429.5944

VIII/57/07

z dnia 31 lipca 2007 roku

09 listopad 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 152

Poz. 2853

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr: 295/5, 295/6, 360/1, 360/2, 360/3, 305/3, cz.dz. 304/2, 241, 243, 350/4, 350/3, cz. Dz. 320, dz. 354/2, 355/2, 275/5 w Dobrogoszczy

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zabudowa letniskowa, usługi turystyczne

13.8080

V/187/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

19 czerwiec 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd. Nr 33

Poz. 124

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Dobrogoszcz działka geodezyjna nr 269/13

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

0.7800

VI/98/2003

z dnia 26 września 2003 roku

16 kwiecień 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 46

Poz. 892

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 380, 278/1, 278/2, 278/3, 338/1, 338/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrogoszcz

plaża,

tereny zabudowy usługowej,

tereny zabudowy zagrodowej

teren rolniczy

5.72

III/242/13

z dnia 23.03.2013 roku

7 maja 2013 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2013 r., poz. 2080

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie.

 

 

 

 

 

 

 

­          tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

­          tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

­          tereny zabudowy zagrodowej,

­          tereny zabudowy rekreacyjnej,

­          tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej,

tereny eksploatacji kruszywa naturalnego.

    1132

VIII/439/18

z dnia 25 września 2018 roku

8 listopad 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r., poz.4326

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 135/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

Powierzchniowa eksploatacja kruszyw,

 

6.1648

VII/180/16

z dnia 07 września 2016 r.

07 wrzesień 2016 r.

 

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r., poz.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie.

Powierzchniowa eksploatacja kruszywa.

126.9402 ha

IV/264/17

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

6 lipiec 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z

2017 r., poz. 2559

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie

Powierzchniowa eksploatacja kruszyw

3,50 ha

I/361/18

z dnia 28 lutego 2018 r.

03 kwiecień 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1281

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentu działki nr 128 w obrębie ewid. Gostomie oraz dla dz. nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu dz. nr 195/6 w obrębie ewid. Wieprznica, gmina Kościerzyna

Powierzchniowa eksploatacja kruszyw

18,95 ha

VI/419/18

Z dnia 13 lipca 2018 r.

20 sierpnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r.

Poz. 3335

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo

-tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

ok.1184ha

III/392/18

z dnia 30.03.2018

07 maja 2018r.

Dz. Urz.Woj.Pom. z 2018 r. poz. 1772

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo  w gminie Kościerzyna, obejmujący cz. dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1.

eksploatacją złoża kruszywa naturalnego, stanowiącego fragment złoża „Grzybowo II”,

ok. 13.56

I/21/2011

z dnia 28 stycznia 2011 r.

16 marzec 2011 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 30

Poz. 655

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 202/14 położonej w obrębie ewidencyjnym Grzybowo.

-teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

6.16

VI/260/13

Z dnia 07 czerwca 2013 r.

17 lipca 2013

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r., poz. 2903

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo  w gminie Kościerzyna, obejmującego cz. dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1.

Zmiana treści ustaleń zawartych w §3 ust 1 pkt 4 lit. d dotychczasowego planu – w uchwale Nr I/21/2011 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 30, poz. 654),  dotycząca zagospodarowania pasa ochronnego filara ochronnego złoża.

24.4854 ha

XI/288/13

06 listopada 2013 r.

13 grudnia

2013 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r., poz. 4574

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr 75/12, 75/14, 24, 73/4, cz. dz. 202/5, dz. 28/7, 213, 214, 215, 216, 186/2, 202/2, 198/1, 191/1, 225/1, 226/1, 310/1, 227/1, 190 w Grzybowie. Plan obowiązuje w części dla działek nr 215, część dz. nr 213, 214, 215

żwirownia i produkcja materiałów budowlanych

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rzemiosło i usługi

 

54.94

V/196/97

z dnia 14vsierpnia 1997 roku

20 kwiecień1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 17

Poz. 58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Juszki

- tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

800.7879

I/106/08

z dnia 05 lutego 2008 roku

 

28 kwiecień 2008 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 32

Poz. 993

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cz. działki nr 21 w Juszkach.

zabudowa jednorodzinna

0.5300

V/189/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

16 marzec 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 10

Poz. 35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie

- tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

    903.7604

IX/446/18

z dnia 17 października 2018 roku

23 listopad 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r., poz. 4612

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kłobuczyno

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

1411

I/359/18

z dnia 28 lutego 2018 roku

3 kwietnia 2018 r

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2018 r. poz. 1280

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: cz. dz. 310/1, dz. 289/2, cz. dz. 307, cz. dz. 64/4, dz. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, cz. dz. 63/3, cz. dz. 123/2 w Kornem.

żwirownia

zabudowa letniskowa

8.1100

 

V/188/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

20 kwiecień
1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 17

Poz. 57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 255, 256, 269, 270, 271 na terenie wsi Korne

lotnisko śmigłowców, szybowców i samolotów sportowych z zapleczem sportowo – turystyczno - rekreacyjnym

36.2200

VII/262/02

z dnia 5 października 2002 roku

8 listopad 2002 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 74

Poz. 1640

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 174/22, 174/23, 174/13, 174/29, 174/9, 174/10, 174/11 na terenie wsi Korne.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

z rzemiosłem nieuciążliwym i handlem,

działalność gospodarcza nieuciążliwa

10.1940

 

VII/263/02

z dnia 5 października 2002 roku

24 marzec 2003 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 43

Poz. 626

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerska Huta

-tereny zabudowy usługowej, rzemiosła, składów i magazynów

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

około 297 ha

VI/418/18

z dnia 13 lipca 2018 r.

13 sierpnia 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 . poz. 3263

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Kościerzyna – Wybudowanie

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

- tereny zabudowy usług oświaty, sportu i rekreacji

313.5198

II/29/07

z dnia 09 lutego 2007 roku

 

28 maj 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 102

Poz. 1648

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 27/2, 45/2, 45/4, 45/5, 45/6, 119/1,cz. dz. 119/2, cz. dz. 74 w Kościerzynie Wybudowanie.

zabudowa mieszkaniowa

8.8461

 

V/184/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

20 kwiecień 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 17

Poz. 55

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Kościerzyna Wybudowanie działka geodezyjna nr 204/1.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie),

0.1076

VI/95/2003

z dnia 26 września 2003 roku

17 marzec 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 31

Poz. 644

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr 120/15 na terenie wsi Lizaki.

obiekt sakralny

0.0200

XII/180/01

z dnia 28 grudnia 2001 roku

26 marzec  2002 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 19

Poz. 469

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 194, 265, 266, 267, cz. dz. 65/2, cz. dz. 64/3w Lizakach

zabudowa letniskowa,

zabudowa jednorodzinna

3.2864

 

V/191/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

19 czerwiec 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 33

Poz. 126

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lizaki dot. działek nr: 84, 82/3, cz. dz. 85/1, dz. 85/3, fragment wsi Grzybowo dz. nr 217/1

eksploatacja kruszywa

22.2900

V/39/99

z dnia 11 maja 1999 roku

28 październik 1999 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 113

Poz. 1029

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Lizaki

- tereny górnicze eksploatacji kruszywa naturalnego

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny zabudowy rekreacyjnej

576.3678

VI/46/07

z dnia 05 kwietnia 2007 roku

 

11 czerwiec 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 106

Poz. 1719

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 257, 258, 259, 260 położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki.

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

0.3731

IV/142/12

z dnia 30 marca 2012 r.

17 maj 2012 r. 

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2012 r. poz. 1740.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 i 283 położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki.

- zabudowa rekreacyjna

2.34

VIII/273/13

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

16 wrzesień 2013 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r., poz. 3318

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1, 86/2 w Lizakach

Powierzchniowa eksploatacja kruszyw wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjna

31,57

I/362/18

z 28 lutego 2018 r.

04 kwietnia 2018 r.

Dz.Urz. Woj. Pom. z 2018 r.

poz 1293

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Loryniec

- tereny zabudowy zagrodowej

- tereny zabudowy mieszkaniowej

850.5358

VII/342/06

z dnia 15 września 2006 roku

16 luty 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 42

Poz. 601

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geod. Łubiana

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

- tereny górnicze eksploatacji kruszywa

- tereny zabudowy obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1423,6214

VII/89/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

20 września 2019 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 20.09.2019 r. poz. 4194

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Mały Klincz

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

- tereny sportu i rekreacji

596.5427

V/333/06

z dnia 30 czerwca 2006 r.

4 wrzesień 2006 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 93

Poz. 1945

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 44 i 46/2 Małym Klinczu.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

wielorodzinna, usługi handlowe, gastronomiczne, rzemiosło

36.3800

VI/96/2000

z dnia 28 lipca 2000 roku

09 luty 2001 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 10

Poz. 72

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Mały Klincz działka  geodezyjna nr 97/5 oraz działki geodezyjne nr 13/4 i 13/5.

zabudowa usługowa z zakresu usług wypoczynku i rekreacji, zabudowa usługowa

z zakresu handlu, gastronomii, zabudowa mieszkaniowa towarzysząca.

1.9993

 

VI/82/2003

z dnia 26 września 2003 roku

02 luty 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 12

Poz. 227

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna, obejmujący dz. geod. nr 149.

-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1.2622

I/22/2011

z dnia 28 stycznia 2011 r.

16 marzec 2011 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 30

Poz. 656

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna.

 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową,

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z towarzyszącą zabudową usługową,

tereny urządzeń produkcyjnych energii elektrycznej – ogniw fotowoltaicznych, 

tereny urządzeń produkcyjnych energii elektrycznej – elektrowni wiatrowych, 

tereny zabudowy zagrodowej,

ok. 318

IV/266/17

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

1 czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2017 r., poz. 2095

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo

- teren zabudowy produkcyjno-technicznej

- tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych

około 23,50 ha

V/408/18

z dnia 21 czerwca 2018 r.

08 sierpnia 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2018 r. poz.3221

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Niedamowo

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- tereny ogródków działkowych

- tereny eksploatacji surowców naturalnych

ok. 1138

IX/447/18

z dnia 17 października 2018 roku

23 listopad 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r., poz. 4611

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Nowa Kiszewa

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług agroturystycznych

502.7021

XII/343/17

z dnia grudnia 2017

14 lutego 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r.poz. 562

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Klincz

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej z zabudową usługową, rekreacji indywidualnej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Cały obręb geod. 566,6680 ha

VIII/310/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

20 października 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2017 r. poz. 3589

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Nowy Podleś – obowiązuje w części

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

- tereny zabudowy usług kultury

457.2776

VII/345/06

z dnia 15 września 2006 roku

15 luty 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 41

Poz. 590

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geod. Nowy Podleś.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie),

399,23

VII/428/2018

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

10 październik 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r.

Poz. 3825

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Nowa Wieś.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

tereny zabudowy usługowej,

tereny zabudowy zagrodowej,

    499.82

VII/427/18

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

22 października 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018, Poz. 3975

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Puc

- tereny zabudowy obiektów usług kultury, sportu, rekreacji, parku wiejskiego

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

538.0097

VI/336/06

z dnia 31 lipca 2006 roku

22 listopad 2006 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 119

Poz. 2472

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty wsi  Puc część działki geodezyjnej nr 69/2, część działki geodezyjnej nr 54/1.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie),

zabudowa zagrodowa,

0.5500

VI/94/2003

z dnia 26 września 2003 roku

17 marzec 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 31

Poz. 643

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Rotembark

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

386.0218

IX/65/07

z dnia 03 września 2007 roku

 

16 listopad 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 154

Poz. 2877

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Rotembark dot. działek Nr: 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 141/2, cz. dz. 5/2.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 

2.9145

 

V/182/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

20 styczeń 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 2

Poz. 5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment wsi Rotembark część działki geodezyjnej nr 5/8.

zabudowa letniskowa, zabudowa gospodarcza,

0.3500

VI/89/2003

z dnia 26 września 2003 roku

16 luty 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 18

Poz. 384

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3.

tereny powierzchniowej eksploatacji surowców naturalnych

103.24

X/116/15

z dnia 18 grudnia 2015 roku

27 styczeń 2016 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2016 r., poz. 272

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującego działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2

Zabudowa produkcyjna, magazyny i składy, rzemiosło, zabudowa usługowa; wyklucza się zabudowę mieszkaniową, usługi nauki, kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, rekreacji i wypoczynku

ok. 21,1 ha

VIII/309/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

4 października 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2017 r., poz.3424

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rybaki z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3.

- zabudowa usługowa z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki

- tereny sportu i rekreacji w tym: plaże, kąpieliska, przystanie wodne

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej

ok. 2083 ha

IX/445/18

z dnia 17 października 2018 r.

23 listopad 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r., po0000z. 4585

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Sarnowy

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

507.3904

II/14/06

z dnia 30 listopada 2006 roku

19 luty 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 43

Poz. 608

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Skorzewo – obowiązuje w części /centrum wsi/

 - tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny usług sportu i rekreacji

ok.20.00

III/316/06

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

15 wrzesień 2006 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 97

Poz. 2006

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego

Skorzewo

tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny usług sportu i rekreacji

około 1680

VII/91/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

20 września 2019 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.

poz.4196

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Stawiska

- tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych

- tereny usług sportu i rekreacji

731.9462

II/15/06

z dnia 30 listopada 2006 roku

19 luty 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 43

Poz. 609

Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki geod. 48/6 oraz części działki geod. 70 w obrębie Stawiska.

 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

tereny wód powierzchniowych śródlądowych, rzek, jezior, stawów,

tereny komunikacji, dróg wewnętrznych.

 

XIII/216/2016

z dnia 29 grudnia 2016 r.

28 luty 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.2017

Poz. 793

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Sycowa Huta

- tereny obszarów rekreacyjnych z funkcją ośrodków wczasowych

- tereny obszarów rekreacyjnych z zabudową letniskową

655.6800

VII/47/07

z dnia 06 czerwca 2007 roku

 

12 wrzesień 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 136

Poz. 2474

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 41/25, 41/34, 41/35, 113/1, cz. dz. 41/41, dz. 85 w Sycowej Hucie.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

zabudowa pensjonatowa,

 

8.6900

 

V/194/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

19 czerwiec 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 33

Poz. 128

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragmenty wsi Sycowa Huta działka  geodezyjna nr 73.

zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi rekreacji i ruchu turystycznego, zabudowa produkcyjna, magazyny i składy, zabudowa mieszkaniowa towarzysząca,

0.2400

VI/76/2003

z dnia 26 września 2003 roku

19 styczeń 2004 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 7

Poz. 90

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmujący cz. dz. geod. nr 270.

eksploatacja złoża kruszywa naturalnego, stanowiącego fragment złoża „Grzybowo II”,

ok. 9.85

I/20/2011

z dnia 28 stycznia 2011 r.

16 marzec 2011 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 30

Poz. 654

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmujący cz. dz. geod. nr 270.

Zmiana treści ustaleń zawartych w §3 ust 1 pkt 4 lit. d dotychczasowego planu – w uchwale Nr I/20/2011 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 30, poz. 654),  dotycząca zagospodarowania pasa ochronnego filara ochronnego złoża.

  xxxxx

XI/290/13

z dnia 06 listopada 2013 r.

26 listopad 2013

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013  r., poz. 4147

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Szenajda

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

- tereny obszarów rekreacyjnych z zabudową letniskową

669.1463

V/43/07

z dnia 27 marca 2007 roku

 

11 czerwiec 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 106

Poz. 1721

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 47/1, 49, 50, 52/3, 52/4 w Szenajdzie.

zabudowa handlowa z funkcją mieszkalna,

 

0.5508

V/190/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

19 czerwiec 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 33

Poz. 125

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Wąglikowice – wyłączona cz.dz. 878

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny obszarów rekreacyjnych za zabudową letniskową

803.07

IV/34/18

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

25 stycznia 2019 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. 2019 Poz. 470

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Wąglikowice

Obowiązuje tylko w części dla cz.dz. 878 (poprzednio73/1)

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – części dz. nr 878, pozostała część w/w planie obowiązującym dla całego obrębu geod.

 

XIII/96/07

z dnia 18 grudnia 2007 roku

07 kwiecień 2008 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 25

Poz. 732

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Wdzydze

- tereny powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych

- tereny zabudowy usługowej z zakresu obsługi rekreacji, usługi turystyki

2550.7840

V/44/07

z dnia 27 marca 2007 roku

 

11 czerwiec 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 106

Poz. 1720

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek Nr: cz. dz. 502, cz. dz. 107/23, 160/1, 107/9, 107/14 we Wdzydzach.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

tereny sportowo – rekreacyjne i usługi turystyczne,

 

7.1200

 

V/195/97

z dnia 14 sierpnia 1997 roku

02 luty 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 3

Poz. 11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek Nr: 113/14 i cz. dz. 113/19 we Wdzydzach.

zabudowa jednorodzinna,

 

 

0.7000

VII/223/97

z dnia 28 listopada 1997 roku

28 kwiecień 1998 r.

Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 19

Poz. 67

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid. 93/3 położonej w obrębie ewid. Wdzydze.

tereny zabudowy usługowej z zakresu sportu i rekreacji,

0.30

XI/192/12
 z dnia 19 września 2012 roku

26 październik 2012 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r., poz. 3355

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Wielki Klincz – obowiązuje w części m.in. w strefach ozn. symbolami: 46.MN,U, 44.U,ZP, 43.OS,ZP, 5.MN,U, 08.KK/09.KK 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

około 10.00

II/306/06

z dnia 27 marca 2006 roku

14 czerwiec 2006 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 63

Poz. 1313

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego

Wielki Klincz

-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

- tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług

około 1360,00

VII/90/19

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

20 września 2019 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z 20 września 2019 r. poz. 4195

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki Podleś

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwa rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

- tereny obszarów rekreacyjnych z zabudową letniskową

589.9891

V/255/05

z dnia 29 lipca 2005 roku

 

14 październik 2005 r.

 

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 97

Poz. 2027

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr: 102/5 i 105 położonych w obrębu geodezyjnego Wielki Podleś

- tereny sportowo – rekreacyjne, usług wypoczynku

5.9100

 

VIII/59/07

z dnia 31 lipca 2007 roku

 

09 listopad 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 152

Poz. 2855

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego

Wieprznica

- tereny zabudowy rekreacyjnej

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

830.6673

VII/346/06

z dnia 15 września 2006 roku

15 luty 2007 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 41

Poz. 589

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 14/9 na terenie wsi Wieprznica.

zabudowa letniskowa,

usługi turystyczne,

 

0.1438

IV/224/02

z dnia 24 czerwca 2002 roku

03 marzec 2003 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 31

Poz. 364

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Wieprznica, nr ewid. działek część – 138/2, 139, 140, 142/2, 148, 166, 226

Teren eksploatacji kruszywa

22.00

XIII/304/13

z dnia 13 grudnia 2013 r.

23 stycznia 2014

Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r., poz. 258

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica

Powierzchniowa eksploatacja kruszyw

18,95 ha

VI/419/18

z dnia 13 lipca 2018 r.

20 sierpnia 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom. z

2018 r., poz. 3335

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego

Zielenin

- tereny zabudowy m.in. zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej

396

XI/339/2017

z dnia 28 listopada 2017 r

19 stycznia 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z 2018 r.

Poz. 231

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna.

 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową,

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z towarzyszącą zabudową usługową,

tereny urządzeń produkcyjnych energii elektrycznej – ogniw fotowoltaicznych, 

tereny urządzeń produkcyjnych energii elektrycznej – elektrowni wiatrowych, 

tereny zabudowy zagrodowej,

ok. 318

IV/266/17

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

1 czerwiec 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Pom.z   2017 r., poz. 2095

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  części obrębów: Częstkowo, Dobrogoszcz, Gostomie, Kaliska Kościerskie, Kłobuczyno, Nowa Wieś Kościerska, Puc oraz Skorzewo, pod linię elektroenergetyczną NN 2 x 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo - nie obowiązuje w: Częstkowo, Gostomie, Kaliska, Kłobuczyno, Nowa Wieś, Skorzewo

pod linię elektroenergetyczną NN 2 x 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

 

VII/82/15
z dnia 15 września 2015 roku

15 październik 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2015 r., poz. 3149