Prawo miejscowe

Uchwała w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielki Klincz (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 grudnia 2014r., poz. 4284)
 
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)
 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 26 listopada 2014, poz. 4150)
 
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 26 listopada 2014r., poz. 4149)
 
Uchwała w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3724)
 
Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3723)
 
Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3722)
 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3721)
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1 (o pow. 0,41ha), oraz cz. działki nr 284/1 (o pow.5,77) położonych w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ozn. nr ewid. 284/1 (o pow. 3,026 ha). (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 grudnia 2014r., poz. 4424)
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 253/V/13 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2014r., poz. 3548)
 
Uchwała w sprawie: określenia zasad korzystania z kompleksu sportowego w Wielkim Klinczu (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 października 2014r., poz. 3265)
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 października 2014r., poz. 3254)
 
Uchwała w sprawie: zniesienia części formy ochrony przyrody dla jednego drzewa gatunku buk pospolity wchodzącego w skład grupowego pomnika przyrody o numerze 529 w miejscowości Puc (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.08.2014r. poz. 2909)
 
Uchwała w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01.09.2014r., poz. 2921)
 
Uchwała w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.08.2014r., poz. 2908)
 
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25.07.2014, poz. 2530)
 
Uchwała w sprawie: sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Kościerzyna Programu dla Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.06.2014r., poz. 2131)
 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.06.2014r., poz. 2217)
 
Uchwała w sprawie: w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 maja 2014r., poz. 1913)
 
Uchwała w sprawie: zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 maja 2014r., poz. 2008)
 
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 maja 2014r., poz. 1986)
 
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kościerzyna, zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 maja 2014r., poz. 1997)
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna (publikacji w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 maja 2014r., poz. 1914)
 
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 kwietnia 2014r., poz. 1713)
 
Uchwała w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 kwietnia 2014r., poz. 1712)
 
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/315/13 dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 6 marca 2014, poz. 1013)
 
Uchwała w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, w tym wydawania decyzji administracyjnych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 marca 2014, poz. 976)
 
Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zaniechania ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.02.2014r., poz. 814)
 
Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 646)
 
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.02.2014r., poz. 590)
 
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.02.2014r., poz. 589)
 
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 645)
 
Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 664)
 
Uchwała w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.01.2014r., poz. 242)
 
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Wieprznica, nr ewid. działek część - 138/2, 139, 140. 142/2, 148, 166, 226 w gminie Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.01.2014r., poz. 258)
 
Uchwała numer:  301/XIII/13, z dnia 2013.12.13 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.01.2014r., poz. 43)
 
Uchwała numer: 297/XII/13, z dnia 2013.12.06 w sprawie: zaniechania ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.12.2013r., poz. 4643)
 
Uchwała numer: 296/XII/13, z dnia 2013.12.06 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościerzyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.12.2013r., poz. 4642)
 
Uchwała  numer 293/XII/13, z dnia 2013.12.06 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku(publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.12.2013r., poz. 4493)
 
Uchwała numer: 290/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 270(publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26.11.2013r., poz. 4147)
 
Uchwała numer: 289/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4) , 182/2 (obecnie 182/5, 182/6, 182/7) (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 06.12.2013r., poz. 4350)
 
Uchwała numer: 288/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1 (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2013r., poz. 4574)
 
Uchwała numer: 287/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.11.2013r., poz. 4111)
 
Uchwała numer: 286/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4080)
 
Uchwała numer:  285/XI/13, z dnia 2013.11.06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4079)
 
Uchwała  numer: 284/XI/13 z dnia 2013.11.06 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4078)
 
Uchwała numer: 283/XI/13, z dnia: 2013-11-06 w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4077)
 
Uchwała numer: 282/XI/13, z dnia: 2013-11-06 sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4072)
 
Uchwała numer: 277/XI/13, z dnia: 2013-09-27 w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.10.2013r., poz. 3562)
 
Uchwała numer: 273/III/13, z dnia: 2013-08-22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 265 o pow. 0,1406ha, 266 o pow. 0,0951ha, 267 o pow. 0,0948ha, 268 o pow. 0,1894ha, 269 o pow. 0,1287ha, 270 o pow. 0,1238ha, 271 o pow. 0,1238ha, 272 o pow. 0,1374ha, 273 o pow. 0,1587ha, 274 o pow. 0,1399ha, 275 o pow. 0,1254ha, 276 o pow. 0,1223ha, 277 o pow. 0,1257ha, 278 o pow. 0,1226ha, 279 o pow. 0,1208ha, 280 o pow. 0,1250ha, 281 o pow. 0,1251ha, 282 o pow. 0,1428ha i 283 o pow. 0,2472ha położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.09.2013r., poz. 3318)
 
Uchwała numer: 192/XI/12 z dnia: 2012.09.19 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 93/3 o pow. 0,30ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wdzydze, gmina Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.) 
  

Uchwała numer: 185/X/12 z dnia: 2012.08.03 Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28.08.2012, poz. 2726)

 

Uchwała numer: 181/X/12 z dnia: 2012.08.03  Określenie zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 07.08.2012, poz. 2624)  

 

Uchwała numer: 168/IX/12 z dnia: 2012.06.22 Nadanie nazw ulicom w miejscowości Skorzewo (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 03.07.2012, poz. 2229)

 

Uchwała numer 146/V/12 z dnia 2012.04.13. Określenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kościerzyna. 
    
Uchwała numer 142/IV/12 z dnia 2012.03.30. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid. cz. dz. 257 (o pow.0,0989 ha), dz. 258 (o pow. 0,09 ha), dz. 259 (o pow. 0,09 ha), dz. 260 (o pow. 0,0942 ha) położonych w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina Kościerzyna.   
  
Uchwała numer:  84/XI/11 z dnia:  2011.11.09 określenie wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku