Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 8 czerwca 2011 Nr 117 poz. 676) Urząd Gminy Kościerzyna nieodpłatnie udostępnia odnośniki do elektronicznych wersji Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego, do wglądu i pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościerzyna: www.bip.koscierzyna.pl oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna. 

W sprawie udostępniania tych aktów należy zgłosić się do pokoju nr 13 (Biuro Rady). 

Urząd Gminy Kościerzyna prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Gminy Kościerzyna. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościerzyna oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 (pokój nr 13 - Biuro Rady). 

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w zarządzeniu nr 17/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku