NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_296_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na udział w finansowaniuNr_VI_295_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skorzewie (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_294_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowym Klinczu (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_293_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_292_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_291_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VI_290_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VI_289_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2016Nr_V_288_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2016 (uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_V_287_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie KościerzynaNr_V_286_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie KościerzynaNr_V_285_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie KościerzynaNr_V_284_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie KościerzynaNr_V_283_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie KościerzynaNr_V_282_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie KościerzynaNr_V_281_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie KościerzynaNr_V_280_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie KościerzynaNr_V_279_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Porcelany Stołowej Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie taryfy za dostarczanie 1 m3 wodyNr_V_278_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Korne (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 27 czerwca 2017 roku, poz. 2390)Nr_V_277_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym KlinczuNr_V_276_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: utworzenia Przedszkola w Nowym KlinczuNr_V_275_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_V_274_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_V_273_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja J.Nr_IV_272_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego”Nr_IV_271_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania”Nr_IV_270_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program sektorowy rozwoju rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego”Nr_IV_269_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej”Nr_IV_268_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina KościerzynaNr_IV_267_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 1 czerwca 2017 roku, poz. 2095)Nr_IV_266_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia ZMIAN Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: 1. dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 2. dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11Nr_IV_265_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_IV_264_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 30 maja 2017 roku, poz. 2057)Nr_IV_263_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_IV_262_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kościerzyna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁubianieNr_IV_261_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna.Nr_III_260_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kościerzyna do wymiany młodzieży polsko - niemieckiejNr_III_259_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie : wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2017Nr_III_258_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 maja 2017 roku, poz. 1710)Nr_III_257_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 maja 2017 roku, poz. 1744)Nr_III_256_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Nr_III_255_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: określenia stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Kościerzyna” (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 maja 2017 roku, poz. 1632, uchwała została uchylona w całości rozstrzygnięciem nadzorczym)Nr_III_254_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kościerzyna, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 maja 2017 roku, poz. 1651)Nr_III_253_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 maja 2017 roku, poz. 1709)Nr_III_252_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_III_251_20172017-03-30 00:00:00
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2018Nr_II_250_20172017-03-03 00:00:00
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2017”.Nr_II_249_20172017-03-03 00:00:00
w sprawie: określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 marca 2017 roku, poz. 1120)Nr_II_248_20172017-03-03 00:00:00
w sprawie: deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na udział w finansowaniuNr_II_247_20172017-03-03 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku