NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Nr_I_44_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_I_43_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia wezwania Pana T. W. do usunięcia naruszenia prawaNr_I_42_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_I_41_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grzybowo obejmującego działkę nr 254/4.Nr_I_40_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_I_39_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_I_38_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_I_37_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego budynku szkolnego i budowa nowego budynku szkolnego na terenie dz.66/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, Gmina Kościerzyna”Nr_I_36_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”Nr_I_35_20192019-01-18 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna – Obszar A (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 stycznia 2019 roku, poz. 470)Nr_IV_34_20182018-12-28 00:00:00
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018Nr_IV_33_20182018-12-28 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/161/2016 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wąglikowice w gminie Kościerzyna Nr_III_32_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna o poprawę bezpieczeństwa stanu drogi krajowej Nr 20 na odcinku Kościerzyna - KorneNr_III_31_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: Apelu Rady Gminy Kościerzyna do Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa stanu dróg wojewódzkichNr_III_30_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 stycznia 2019 roku, poz. 335)Nr_III_29_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 stycznia 2019 roku, poz. 334)Nr_III_28_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_III_27_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kościerzyna na rok 2019Nr_III_26_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2019-2021Nr_III_25_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2023Nr_III_24_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_III_23_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 lutego 2019 roku, poz. 650)Nr_III_22_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_III_21_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_III_20_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_III_19_20182018-12-21 00:00:00
w sprawie: zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy KościerzynaNr_II_18_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy KościerzynaNr_II_17_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronneNr_II_16_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-KorneNr_II_15_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5083)Nr_II_14_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”Nr_II_13_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5068)Nr_II_12_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2018 roku, poz. 5067)Nr_II_11_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_II_10_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_I_9_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_I_8_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiNr_I_7_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i LeśnictwaNr_I_6_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw SocjalnychNr_I_5_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoNr_I_4_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji RewizyjnejNr_I_3_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy KościerzynaNr_I_2_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy KościerzynaNr_I_1_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_IX_450_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Korne (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 listopada 2018 roku, poz. 4399)Nr_IX_449_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z siłowni zewnętrznej w Niedamowie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 listopada 2018 roku, poz. 4447)Nr_IX_448_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4611)Nr_IX_447_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4612) Nr_IX_446_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4585)Nr_IX_445_20182018-10-17 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku