NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina KościerzynaNr_VIII_312_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo w gminie KościerzynaNr_VIII_311_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Nowy Klincz w gminie Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VIII_310_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VIII_309_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościerzyna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_VIII_308_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie LipuszNr_VIII_307_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie DziemianyNr_VIII_306_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VIII_305_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VIII_304_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/63/99 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna”Nr_VII_303_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Wielki Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 sierpnia 2017 roku, poz. 3057)Nr_VII_302_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina KościerzynaNr_VII_301_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VII_300_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_VII_299_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogą krajowąNr_VII_298_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VII_297_20172017-07-21 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 lipca 2017 roku, poz. 2604)Nr_VI_296_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: deklaracji dotyczącej wyrażenia zgody na udział w finansowaniuNr_VI_295_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Skorzewie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2533)Nr_VI_294_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowym Klinczu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2532)Nr_VI_293_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielki Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2528)Nr_VI_292_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2531)Nr_VI_291_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 lipca 2017 roku, poz. 2530)Nr_VI_290_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VI_289_20172017-06-21 00:00:00
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2016Nr_V_288_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2016 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 31 lipca 2017 roku, poz. 2871)Nr_V_287_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie KościerzynaNr_V_286_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie KościerzynaNr_V_285_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie KościerzynaNr_V_284_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie KościerzynaNr_V_283_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie KościerzynaNr_V_282_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dobrogoszcz w gminie KościerzynaNr_V_281_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dębogóry w gminie KościerzynaNr_V_280_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Częstkowo w gminie KościerzynaNr_V_279_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Porcelany Stołowej Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie taryfy za dostarczanie 1 m3 wodyNr_V_278_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Korne (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 27 czerwca 2017 roku, poz. 2390)Nr_V_277_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym KlinczuNr_V_276_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: utworzenia Przedszkola w Nowym KlinczuNr_V_275_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_V_274_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_V_273_20172017-05-30 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja J.Nr_IV_272_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego”Nr_IV_271_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania”Nr_IV_270_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Program sektorowy rozwoju rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego”Nr_IV_269_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przyjęcia dokumentu „Koncepcja Programu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej, w tym analiza wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej”Nr_IV_268_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/5, 85/6, 86/1 i 86/2 w obrębie ewidencyjnym Lizaki, gmina KościerzynaNr_IV_267_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Mały Klincz i Zielenin w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 1 czerwca 2017 roku, poz. 2095)Nr_IV_266_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia ZMIAN Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: 1. dla części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 2. dla części obrębu ewidencyjnego Niedamowo, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 126/4, 125, 123/12, 126/1 123/11Nr_IV_265_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn. nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 6 lipca 2017 roku, poz. 2559)Nr_IV_264_20172017-04-26 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 30 maja 2017 roku, poz. 2057)Nr_IV_263_20172017-04-26 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku