NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Gminy KościerzynaNr_II_18_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: rozpatrzenia pisma mieszkańców Gminy KościerzynaNr_II_17_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronneNr_II_16_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi Gostomie-Owśnice-KorneNr_II_15_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025. (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_14_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kościerska Huta na lata 2019-2024”Nr_II_13_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/188/02 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Kościerzyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości pow.4.5% alkoholu (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_12_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_II_11_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_II_10_20182018-11-29 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_I_9_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_I_8_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiNr_I_7_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i LeśnictwaNr_I_6_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw SocjalnychNr_I_5_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju GospodarczegoNr_I_4_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji RewizyjnejNr_I_3_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie : wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy KościerzynaNr_I_2_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Gminy KościerzynaNr_I_1_20182018-11-20 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_IX_450_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Korne (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 listopada 2018 roku, poz. 4399)Nr_IX_449_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z siłowni zewnętrznej w Niedamowie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 listopada 2018 roku, poz. 4447)Nr_IX_448_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4611)Nr_IX_447_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4612) Nr_IX_446_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki w gminie Kościerzyna z wyłączeniem działek geodezyjnych numer: 25/16, 30/1, 30/2, 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 4585)Nr_IX_445_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_IX_444_20182018-10-17 00:00:00
w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”Nr_VIII_443_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 października 2018 roku, poz. 3845)Nr_VIII_442_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2019 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 października 2018 roku, poz. 3844)Nr_VIII_441_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 października 2018 roku, poz. 3843)Nr_VIII_440_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gostomie w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 8 listopada 2018 roku, poz. 4326)Nr_VIII_439_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_VIII_438_20182018-09-25 00:00:00
w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 września 2018 roku, poz. 3683)Nr_VII_437_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Niedamowie (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 września 2018 roku, poz. 3682)Nr_VII_436_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kornem (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 września 2018 roku, poz. 3681)Nr_VII_435_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu grantowego z Programu „Ja w internecie”.Nr_VII_434_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie: powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna realizacji zadania w zakresie udzielenia mieszkańcom Gminy Kościerzyna schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni dla osób bezdomnych w Kościerzynie.Nr_VII_433_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 24 września 2018 roku, poz. 3629)Nr_VII_432_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: zniesienia zarejestrowanych form ochrony przyrody tj. pomników przyrody położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 września 2018 roku, poz. 3680)Nr_VII_431_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie ustalenia na terenie gminy Kościerzyna maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 września 2018 roku, poz. 3679)Nr_VII_430_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kościerzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 26 września 2018 roku, poz. 3670)Nr_VII_429_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Nowy Podleś w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 października 2018 roku, poz. 3825 oraz stwierdzono nieważność w części uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.4131.51.2018.JB z dnia 5 października 2018 roku opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 października 2018 roku, poz. 3821)Nr_VII_428_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Wieś Kościerska w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2018 roku, poz. 3975 oraz stwierdzono nieważność w części uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.50.2018.MM z dnia 4 października 2018 roku, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 31 października 2018 roku, poz. 4161)Nr_VII_427_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/155/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niedamowo w gminie KościerzynaNr_VII_426_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: powołania na stanowisko Skarbnika Gminy KościerzynaNr_VII_425_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy KościerzynaNr_VII_424_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 11 października 2018 roku, poz. 3868)Nr_VII_423_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.Nr_VII_422_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VII_421_20182018-08-31 00:00:00
w sprawie: wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna na rok 2018 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 8 sierpnia 2018 roku, poz. 3222)Nr_VI_420_20182018-07-13 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki 128 w obrębie ewidencyjnym Gostomie oraz dla działek nr 26/2, 28, 194/4, 194/6, 195/2 i fragmentu działki nr 195/6 w obrębie ewidencyjnym Wieprznica, gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 sierpnia 2018 roku, poz. 3335)Nr_VI_419_20182018-07-13 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku