NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Kościerzyna Wybudowanie, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5 i 173/6Nr_XIII_354_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2018 – 2025 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 399)Nr_XIII_353_20172017-12-28 00:00:00
zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 398)Nr_XIII_352_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018, w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoNr_XIII_351_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.Nr_XIII_350_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018Nr_XIII_349_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017Nr_XIII_348_20172017-12-28 00:00:00
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 stycznia 2018 roku, poz. 304)Nr_XII_347_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Skorzewo (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 7 lutego 2018 roku, poz. 395)Nr_XII_346_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia ZMIAN Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna: 1. dla części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i 83/3, 2. dla części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7, Nr_XII_345_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: wyrażenia zgody dla wsparcia finansowego dla projektu realizowanego przez Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. z siedzibą w KościerzynieNr_XII_344_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 14 lutego 2018 roku, poz. 562)Nr_XII_343_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 9 lutego 2018 roku, poz. 461)Nr_XII_342_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_XII_341_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_XII_340_20172017-12-21 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Zielenin w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 19 stycznia 2018 roku, poz. 231)Nr_XI_339_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 stycznia 2018 roku, poz. 66)Nr_XI_338_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za dostarczanie 1 m3 wodyNr_XI_337_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki KlinczNr_XI_336_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi WdzydzeNr_XI_335_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_XI_334_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_XI_333_20172017-11-28 00:00:00
w sprawie: dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 grudnia 2017 roku, poz. 4451)Nr_X_332_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim PodlesiuNr_X_331_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim KlinczuNr_X_330_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. NSZZ „Solidarność” w WąglikowicachNr_X_329_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym KlinczuNr_X_328_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skorzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w SkorzewieNr_X_327_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Niedamowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w NiedamowieNr_X_326_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łubianie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w ŁubianieNr_X_325_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kornem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w KornemNr_X_324_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w KaliskachNr_X_323_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”Nr_X_322_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4072)Nr_X_321_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/102/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 listopada 2015 roku określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4071)Nr_X_320_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 listopada 2017 roku, poz. 4070)Nr_X_319_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_X_318_20172017-10-27 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_IX_317_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: zmiany regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościerzyna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 12 października 2017 roku, poz. 3523)Nr_IX_316_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_IX_315_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa PomorskiegoNr_IX_314_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_IX_313_20172017-09-26 00:00:00
w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 141/5 w obrębie ewidencyjnym Gostomie, gmina KościerzynaNr_VIII_312_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geodezyjnych nr 123/11, 123/12, 125, 126/1, 126/4 i 274 położonych w obrębie Niedamowo w gminie KościerzynaNr_VIII_311_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Nowy Klincz w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. w dniu 20 października 2017 roku, poz. 3589)Nr_VIII_310_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2 (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 października 2017 roku, poz. 3424)Nr_VIII_309_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kościerzyna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 września 2017 roku, poz. 3280)Nr_VIII_308_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie LipuszNr_VIII_307_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie DziemianyNr_VIII_306_20172017-08-25 00:00:00
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.Nr_VIII_305_20172017-08-25 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku