NazwaNumer ▼Data ▼
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Kościerzyna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób NiepełnosprawnychNr_XI_135_20192019-11-28 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_X_134_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_X_133_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemuNr_X_132_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kościerskim zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431G na odcinku Dębogóry – Niedamowo”Nr_X_131_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 grudnia 2019 roku, poz. 5722)Nr_X_130_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie zmiany uchwały Nr III/388/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego SarnowyNr_X_129_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna (Uchwała czeka na publikację w Dz. Urz. Woj. Pom.)Nr_X_128_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_X_127_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_X_126_20192019-11-22 00:00:00
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 listopada 2019 roku, poz. 5081)Nr_IX_125_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum z siedzibą w Wielkim KlinczuNr_IX_124_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im.Adama Mickiewicza z siedzibą w ŁubianieNr_IX_123_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w WąglikowicachNr_IX_122_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w SkorzewieNr_IX_121_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: określenia zasad korzystania z przystani kajakowych w Gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 19 listopada 2019 roku, poz. 5076)Nr_IX_120_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 listopada 2019 roku, poz. 5138)Nr_IX_119_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”Nr_IX_118_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały lub posiadają na terenie Gminy Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 14 listopada 2019 roku, poz. 4995)Nr_IX_117_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_IX_116_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_IX_115_20192019-10-23 00:00:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaNr_VIII_99_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 5 listopada 2019 roku)Nr_VIII_114_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stawiska w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 18 listopada 2019 roku, poz. 5015)Nr_VIII_113_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Podleś w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 18 listopada 2019 roku, poz. 5012)Nr_VIII_112_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Puc w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 18 listopada 2019 roku, poz. 5014)Nr_VIII_111_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Mały Klincz w gminie Kościerzyna. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 18 listopada 2019 roku, poz. 5013)Nr_VIII_110_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie : zmiany uchwały Nr V/253/2013 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2019 roku, poz. 4639)Nr_VIII_109_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 23 października 2019 roku, poz. 4641)Nr_VIII_108_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023Nr_VIII_107_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.Nr_VIII_106_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kościerzyna i Gminą Miejską Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska HutaNr_VIII_105_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 2201G w Wielkim Klinczu”Nr_VIII_104_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie opłaty miejscowej (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2019 roku, poz. 4630)Nr_VIII_103_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych na 2020 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2019 roku, poz. 4629)Nr_VIII_102_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2019 roku, poz. 4628)Nr_VIII_101_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.Nr_VIII_100_20192019-09-20 00:00:00
w sprawie: realizacji projektu „Budowa stref edukacyjno – rekreacyjnych na terenach chronionych gminy Kościerzyna”Nr_VII_98_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 sierpnia 2019 roku, poz. 3885)Nr_VII_97_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna na lata 2012-2032”Nr_VII_96_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie : zmiany Uchwały Nr V/66/15 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczącej ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 sierpnia 2019 roku, poz. 3862)Nr_VII_95_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 sierpnia 2019 roku, poz. 3884)Nr_VII_94_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.Nr_VII_93_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części działki ewidencyjnej oznaczonej nr 486/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzybowo oraz działek ewidencyjnych oznaczonych nr 85/6 i 86/2 położonych w obrębie geodezyjnym Lizaki.Nr_VII_92_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skorzewo (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 września 2019 roku, poz. 4196)Nr_VII_91_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 września 2019, poz. 4195)Nr_VII_90_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 20 września 2019 roku, poz. 4194)Nr_VII_89_20192019-08-07 00:00:00
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 13 sierpnia 2019 roku, poz. 3803)Nr_VI_88_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023Nr_VI_87_20192019-07-05 00:00:00
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kościerzyna w 2019 roku (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 17 lipca 2019 roku, poz. 3386)Nr_VI_86_20192019-07-05 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 

data

do druku