Treść: Nr_I_322_2014
Data: 2014-01-24 00:00:00
Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 10.02.2014r., poz. 590)
URG-2014-01-24_Nr_I_322.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_322.pdf

do druku