Treść: Nr_VIII_382_2014
Data: 2014-09-11 00:00:00
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr 253/V/13 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 22 października 2014r., poz. 3548)
URG-2014-09-11_Nr_VIII_382.pdf   URG-2014-09-11_Nr_VIII_382.pdf

do druku