Informacje ogólne

Adres:
Urząd Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, parter, pokój nr 12
tel. 58 686-59-80,
fax. 58 686-59-83,

Funkcjonariusze Straży Gminnej:
- Komendant Rafał Traczykowski - tel. 722 109 300
- Aplikant Straży Gminnej Daria Teubner - tel. 603 577 699

Bezpośredni przełożony:
Wójt Gminy Kościerzyna

Godziny przyjęć:

wszelkie zawiadomienia i skargi można składać do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Kościerzyna, od poniedziałku do piątku:
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

 
Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Gminna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9 reprezentowana przez Komendanta Straży Gminnej,  zwanego dalej Administratorem
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni Eliza Szczesna, z którym może się Pani/Pan skontaktować  poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Straż Gminna w Kościerzynie realizując ustawowe zadania może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, a są uzyskane: w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniach w sprawach o wykroczenia; z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których Straż Gminna posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego. 
  5. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
  • prawo do usunięcia danych  – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 Komendant Straży Gminnej

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku