Sprawy

 1. Odroczenie terminu płatności podatku   wniosek- druk
 2. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę   wniosek- druk  
 3. Rozłożenie na raty zapłaty podatku   wniosek- druk
 4. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę   wniosek- druk
 5. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje   wniosek- druk
 6. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę   wniosek- druk
 7. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy  wniosek-druk   wniosek- druk 
 8. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów   wniosek- druk
 9. Podatek akcyzowy   wniosek- druk
 10. Podatek rolny (druki: deklaracja DR-1informacja IR-1załącznik ZR-1/Azałącznik ZR-1/B)
 11. Podatek leśny (druki: deklaracja DL-1informacja IL-1załącznik ZL-1/Azałącznik ZL-1/B)
 12. Podatek od nieruchomości (druki: deklaracja DN-1informacja IN-1załącznik ZN-1/A,załącznik ZN-1/B)
 13. Podatek od środków transportowych (druki: deklaracja DT-1 , załącznik DT-1/A)
 14. Wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej  -  (wniosek – druk o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z załącznikami) 
 15. Zezwolenie na sprzedaż, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (wniosek - druk)
 16. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (wniosek - druk)

do druku