NazwaNumer ▼Data ▼
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 79/20142014-12-30 00:00:00
budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 77/20142014-12-19 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarzadzenie Nr 78/20142014-12-19 00:00:00
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Nr 76/20142014-12-16 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 75/20142014-12-02 00:00:00
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z terenu gminy Kościerzyna Zarządzenie Nr 74/20142014-12-02 00:00:00
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Zarządzenie Nr 73/20142014-12-02 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 72/20142014-11-24 00:00:00
powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania w ramach "Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014-2016"Zarządzenie Nr 71/20142014-11-18 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 70/20142014-11-12 00:00:00
projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2015 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 69/20142014-11-12 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 68/20142014-11-04 00:00:00
Zmiany Zarządzenia Nr 4/12 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kościerzyna Zarządzenie Nr 67/20142014-11-03 00:00:00
Powołania Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy Kościerzyna Zarządzenie Nr 66/20142014-11-03 00:00:00
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna na lata 2014-2016”Zarządzenie Nr 65/20142014-10-29 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 64/20142014-10-28 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 63/20142014-10-22 00:00:00
ustanowienia na obszarze Gminy Kościerzyna koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów , burmistrzów i prezydentów miast. Zarządzenie Nr 62/20142014-10-20 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 61/20142014-10-07 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 60/20142014-09-30 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 59/20142014-09-11 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a srt.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,z późn. zm.) projektu uchwały Rad Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”Zarządzenie Nr 58/20142014-09-09 00:00:00
powołania Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2014 roku.Zarządzenie Nr 57/20142014-09-09 00:00:00
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin ,rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 56/20142014-09-01 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w ŁubianieZarządzenie Nr 55/20142014-09-01 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 54/20142014-08-29 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu Zarządzenie Nr 53/20142014-08-28 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 52/20142014-08-26 00:00:00
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu Zarządzenie Nr 51/20142014-08-26 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 50/20142014-08-25 00:00:00
zmiany Zarządzenia Nr 46/2014 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 18 sierpnia 2014 r. dotyczącego powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu Zarządzenie Nr 49/20142014-08-21 00:00:00
powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.Zarządzenie Nr 48/20142014-08-21 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości: Czarlina- Osada, Wawrzynowo, Kula-Młyn Zarządzenie Nr 47/20142014-08-21 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu Zarządzenie Nr 46/20142014-08-18 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 45/20142014-08-14 00:00:00
uchylenia Zarządzenia Nr 34/2014 z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie Zarządzenie Nr 44/20142014-08-14 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w NiedamowieZarządzenie Nr 43/20142014-07-28 00:00:00
powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w WąglikowicachZarządzenie Nr 42/20142014-07-24 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014 Zarządzenie Nr 41/20142014-07-22 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu Zarządzenie Nr 40/20142014-07-21 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2014Zarządzenie Nr 39/20142014-07-11 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w SkorzewieZarządzenie Nr 38/20142014-07-03 00:00:00
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skorzewie Zarządzenie Nr 37/20142014-07-03 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Wielkim PodlesiuZarządzenie Nr 36/20142014-07-03 00:00:00
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wielkim PodlesiuZarządzenie Nr 35/20142014-07-03 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w ŁubianieZarządzenie Nr 34/20142014-07-03 00:00:00
powołania komisji ds.zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2014 rZarządzenie Nr 32/20142014-07-03 00:00:00
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie Zarządzenie Nr 33/20142014-07-03 00:00:00
powołania Koordynatora Programu dla Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny oraz ustalenia innych działań związanych z realizacją tego Programu Zarządzenie Nr 31/20142014-06-30 00:00:00
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Nr 30/20142014-06-30 00:00:00
1 2
 

data

do druku