NazwaNumer ▼Data ▼
Budżet Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 65/20162016-12-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 64/20162016-12-29 00:00:00
Zmiana Zarządzenia nr 55/2016 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 01.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej, na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Kościerzyna Zarządzenie Nr 63/20162016-12-22 00:00:00
Udzielenie pełnomocnictwa Pani Barbarze Jankowskiej – dyrektor Zakładu Oświaty Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 62/20162016-12-13 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 61/20162016-12-13 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 60/20162016-12-09 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 59/20162016-12-02 00:00:00
Udzielenie pełnomocnictwa Pani Barbarze Jankowskiej – dyrektor Zakładu Oświaty Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 58/20162016-12-02 00:00:00
Powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”Zarządzenie Nr 57/20162016-12-01 00:00:00
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Kościerzyna w roku 2017Zarządzenie Nr 56/20162016-12-01 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej, na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 55/20162016-12-01 00:00:00
Przyznanie wyróżnienia „Statuetki Niedźwiedzia”Zarządzenie Nr 54/20162016-11-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 53/20162016-11-15 00:00:00
Przekazanie do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania chronioneZarządzenie Nr 52/20162016-11-10 00:00:00
Przyjęcie projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 51/20162016-11-10 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 50/20162016-11-04 00:00:00
Powołanie Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 49/20162016-10-24 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 48/20162016-10-24 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 47/20162016-10-17 00:00:00
Przekazanie do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione oraz lokalu mieszkalnego z przeznaczenie na mieszkanie socjalneZarządzenie Nr 46/20162016-10-11 00:00:00
Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., Nr 239 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.Zarządzenie Nr 45/20162016-10-04 00:00:00
Powołanie Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2016 rokuZarządzenie Nr 44/20162016-10-04 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 43/20162016-09-07 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 42/20162016-08-25 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 41/20162016-08-17 00:00:00
Zmiana zarządzenia nr 26/2016 określenia zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kościerzyna i jednostkach budżetowych GminyZarządzenie Nr 40/20162016-07-29 00:00:00
Powołanie Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna na kadencję 2016-2018Zarządzenie Nr 39/20162016-07-25 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 38/20162016-07-19 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 37/20162016-07-14 00:00:00
Powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w WąglikowicachZarządzenie Nr 36/20162016-07-14 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym KlinczuZarządzenie Nr 35/20162016-07-14 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 34/20162016-07-04 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 33/20162016-06-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 32/20162016-06-21 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 31/20162016-06-20 00:00:00
Przyjęcie regulaminu Zespołu ds. Seniorów Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 30/20162016-06-15 00:00:00
Powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie KościerzynaZarządzenie Nr 29/20162016-06-07 00:00:00
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 28/20162016-06-06 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 27/20162016-06-06 00:00:00
Określenie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kościerzyna i jednostkach budżetowych GminyZarządzenie Nr 26/20162016-05-23 00:00:00
Powołanie Komisji ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych złożonych w trybie art. 19a o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2016r.Zarządzenie Nr 25/20162016-05-23 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 24/20162016-05-19 00:00:00
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 23/20162016-05-19 00:00:00
Określenie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kościerzyna i jednostkach budżetowych GminyZarządzenie Nr 22/20162016-04-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 21/20162016-04-27 00:00:00
Określenie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Kościerzyna i jednostkach budżetowych GminyZarządzenie Nr 20/20162016-04-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 19/20162016-04-14 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2016r.Zarządzenie Nr 18/20162016-04-11 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 17/20162016-03-31 00:00:00
Przyjęcie dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3Zarządzenie Nr 16/20162016-03-30 00:00:00
1 2
 

data

do druku