NazwaNumer ▼Data ▼
Budżet Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 56/20172017-12-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 55/20172017-12-21 00:00:00
Odwołanie i powołanie członków Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenie nr 54/20172017-12-11 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 53/20172017-12-08 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 52/20172017-12-05 00:00:00
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Kościerzyna w roku 2018Zarządzenie nr 51/20172017-12-01 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej, na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Kościerzyna Zarządzenie nr 50/20172017-12-01 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 49/20172017-11-28 00:00:00
Przyznanie wyróżnienia „Statuetki Małego Niedźwiedzia”Zarządzenie nr 48/20172017-11-27 00:00:00
Przyjęcie projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2018 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie nr 47/20172017-11-13 00:00:00
Zatwierdzenie „Analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych oraz diagnozy potrzeb pracodawcy i pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy” dla: Urzędu Gminy Kościerzyna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna, Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna, Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki. Zarządzenie nr 46/20172017-11-08 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 45/20172017-10-31 00:00:00
Powołanie Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie nr 44/20172017-10-30 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 43/20172017-10-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 42/20172017-10-17 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 41/20172017-10-12 00:00:00
Przyznanie wyróżnienia „Statuetki Małego Niedźwiedzia”Zarządzenie nr 40/20172017-10-09 00:00:00
Powołanie stałej komisji kontrolnejZarządzenie nr 39/20172017-10-03 00:00:00
Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., Nr 239 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.Zarządzenie nr 38/20172017-10-03 00:00:00
Zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 37/20172017-10-03 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 36/20172017-09-26 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 35/20172017-09-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 34/20172017-09-11 00:00:00
Powołanie na terenie Gminy Kościerzyna komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 33/20172017-09-08 00:00:00
Powołanie komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2017 rokuZarządzenie nr 32/20172017-09-06 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 31/20172017-09-01 00:00:00
Powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym KlinczuZarządzenie nr 30/20172017-08-29 00:00:00
Powołanie na terenie Gminy Kościerzyna komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 29/20172017-08-28 00:00:00
Powołanie członka Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenie nr 28/20172017-08-28 00:00:00
Odwołanie członka Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenie nr 27/20172017-08-28 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 26/20172017-08-25 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie nr 25/20172017-08-21 00:00:00
Powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym KlinczuZarządzenie nr 24/20172017-08-10 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 23/20172017-08-08 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 22/20172017-07-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 21/20172017-06-30 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 20/20172017-06-29 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 19/20172017-06-21 00:00:00
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 18/20172017-06-20 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 17/20172017-05-30 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 16/20172017-04-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 15/20172017-04-26 00:00:00
Wprowadzenie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”Zarządzenie Nr 14/20172017-04-19 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 13/20172017-04-12 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 12/20172017-03-30 00:00:00
Opłaty na cmentarzu komunalnym w WąglikowicachZarządzenie Nr 11/20172017-03-28 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2017r.Zarządzenie Nr 10/20172017-03-27 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2017Zarządzenie Nr 9/20172017-03-17 00:00:00
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych , publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KościerzynaZarządzenie Nr 8/20172017-03-17 00:00:00
Odwołanie i powołanie członków Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenie Nr 7/20172017-03-07 00:00:00
1 2
 

data

do druku