NazwaNumer ▼Data ▼
przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kościerzyna oraz sposobu rozliczania zużycia paliw i zasad ich eksploatacji.Zarządzenie Nr 84/20112011-12-29 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 83/20112011-12-29 00:00:00
budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 82/20112011-12-22 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 81/20112011-12-22 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 80/20112011-12-22 00:00:00
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Żuk A 15B o nr rejestracyjnym GKS J946 rok produkcji 1988 stanowiącego własność Urzędu Gminy Kościerzyna.Zarządzenie Nr 79/20112011-12-19 00:00:00
zmiany Zarządzenia nr 77/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 78/20112011-12-16 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 77/20112011-12-15 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 76/20112011-12-12 00:00:00
przyjęcia polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego 2007 u beneficjenta PO KL w związku z realizacją projektu „Szansa na sukces ucznia-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 75/20112011-12-01 00:00:00
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Kościerzyna w zakresie pomocy społecznej w 2012 r. przez organizację pozarządowe prowadząc działalność w zakresie pomocy Zarządzenie Nr 74/20112011-12-01 00:00:00
powierzenia obowiązków koordynatora, asystenta koordynatora i księgowego oraz ustalenia zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Kościerzynie do projektu „Szansa na sukces ucznia-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas IIII szkół podstawowych Gminy Kościerzyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Zarządzenie Nr 73/20112011-12-01 00:00:00
powierzenia obowiązków koordynatora, księgowego oraz ustalenia zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Kościerzynie do projektu Rybki od pierwszej klasy, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 ”.Zarządzenie Nr 72/20112011-12-01 00:00:00
powierzenia obowiązków koordynatora, asystenta koordynatora i księgowego oraz ustalenia zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Kościerzynie do projektu Superuczeń finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pktZarządzenie Nr 71/20112011-12-01 00:00:00
powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego Żuk A 15B o nr rejestracyjnym GKS J946 rok produkcji 1988 stanowiącego własność Urzędu Gminy Kościerzyna.Zarządzenie Nr 70/20112011-11-30 00:00:00
odwołania i powołania członków Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenie Nr 69/20112011-11-29 00:00:00
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w KornemZarządzenie Nr 68/20112011-11-21 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 67/20112011-11-21 00:00:00
projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2012 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 66/20112011-11-10 00:00:00
zmiany budżetu gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 65/20112011-11-09 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie trybu i szczególnych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnychZarządzenie Nr 64/20112011-10-28 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 63/20112011-10-25 00:00:00
ustalenie stawki czynszu w lokalach mieszkalnych w Małym Klinczu nr 39, stanowiących własność Gminy KościerzyanZarządzenie Nr 62/20112011-10-24 00:00:00
opłat za wynajem sal wiejskich w Gminie koscierzynaZarządzenie Nr 61/20112011-10-11 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 60/20112011-10-06 00:00:00
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Wielkim Podlesiu powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Kościerzyna nr 53/2011 dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Zarządzenie Nr 59/20112011-10-05 00:00:00
powołania na stanowisko Dyrektora Zakładu Sportu, Kultury i TurystykiZarządzenie Nr 58/20112011-09-30 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 57/20112011-09-30 00:00:00
powołania Komisji ds. kontroli sprawozdań organizacji pozarządowychZarządzenie Nr 56/20112011-09-28 00:00:00
odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 55/20112011-09-23 00:00:00
przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 73 o pow. 0,26 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Kiszewa, gmina KościerzynaZarządzenie Nr 54/20112011-09-20 00:00:00
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Zarządzenie Nr 53/20112011-09-19 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 52/20112011-09-16 00:00:00
upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna do informowania wyborców niepełnosprawnych na temat wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.Zarządzenie Nr 51/20112011-09-13 00:00:00
powołania komisji ds. przydzielania mieszkań komunalnych w budynku w Małym KlinczuZarządzenie Nr 50/20112011-09-12 00:00:00
ustanowienia koordynatora gminnegoZarządzenie Nr 49/20112011-09-05 00:00:00
powołania zespołu kontrolnego ds. sprawdzenia działalności Szkoły Podstawowej w Kaliskach.Zarządzenie Nr 48/20112011-09-01 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 47a/20112011-08-31 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w WąglikowicachZarządzenie Nr 47/20112011-08-23 00:00:00
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011Zarządzenie Nr 46/20112011-08-17 00:00:00
wprowadzenie "Karty audytu wewnętrznego Gminy Kościerzyna" obowiązującego w Urzędzie Gminy Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 45/20112011-08-16 00:00:00
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym KlinczuZarządzenie Nr 44/20112011-08-16 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 43/20112011-08-12 00:00:00
powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w WąglikowicachZarządzenie Nr 42/20112011-07-13 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym KlinczuZarządzenie Nr 41/20112011-07-13 00:00:00
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 40/20112011-07-04 00:00:00
odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskachZarządzenie Nr 39/20112011-07-04 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2011Zarządzenie Nr 38/20112011-06-30 00:00:00
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie Nr 37/20112011-06-29 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w WąglikowicachZarządzenie Nr 36/20112011-06-24 00:00:00
1 2
 

data

do druku