NazwaNumer ▼Data ▼
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 59/20122012-12-28 00:00:00
budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2013Zarządzenie Nr 58/20122012-12-21 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 57/20122012-12-19 00:00:00
zmiany budżetu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 56/20122012-12-18 00:00:00
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie KościerzynaZarządzenie Nr 55/20122012-12-17 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektu uchwały Rady gminy Kościerzyna w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014.Zarządzenie Nr 54/20122012-12-17 00:00:00
ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 53/20122012-12-12 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 52a/20122012-12-11 00:00:00
wprowadzenia zasad utrzymania trwałości projektu pn. "Szansa na sukces ucznia-wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Kościerzyna"Zarządzenie Nr 52/20122012-12-10 00:00:00
ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kościerzyna, wprowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowychZarządzenie Nr 51/20122012-12-07 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 50/20122012-11-30 00:00:00
ustalenie ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnegoZarządzenie Nr 49/20122012-11-26 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 48/20122012-11-19 00:00:00
projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2013 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 47/20122012-11-12 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 46/20122012-11-09 00:00:00
powołania Komisji Stypendialnej, której jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 45/20122012-10-26 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 44/20122012-10-22 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014.Zarządzenie Nr 43/20122012-10-15 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stawiska w przedmiocie wydzielenia miejscowości Szenajda z sołectwa Stawiska i utworzenia odrębnego sołectwa Szenajda.Zarządzenie Nr 42/20122012-10-08 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 41/20122012-09-25 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 40/20122012-09-19 00:00:00
przyznanie wyróżnienia "Statuetki Niedźwiadek"Zarządzenie Nr 39/20122012-09-12 00:00:00
przyznanie wyróżnienia "Statuetki Niedźwiadek"Zarządzenie Nr 38/20122012-09-10 00:00:00
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskimZarządzenie Nr 37/20122012-09-06 00:00:00
zmiany ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użytecznych publicznej Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 36/20122012-09-03 00:00:00
przyznawania stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy Kościerzyna.Zarządzenie Nr 35/20122012-08-31 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 34/20122012-08-29 00:00:00
powołanie Komisji MieszkaniowejZarządzenie Nr 33/20122012-08-20 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 32/20122012-08-16 00:00:00
powołanie stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Kościerzyna i trybu jej działania Zarządzenie Nr 31/20122012-08-07 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 30/20122012-08-03 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 29/20122012-07-16 00:00:00
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie Nr 28/20122012-07-09 00:00:00
przyznania wyróżnienia „Statuetki Niedźwiedzia”Zarządzenie Nr 27/20122012-07-04 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym KlinczuZarządzenie Nr 26/20122012-07-02 00:00:00
ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina KościerzynaZarządzenie Nr 25/20122012-06-29 00:00:00
powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2012 r.Zarządzenie Nr 24/20122012-06-25 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 23/20122012-06-22 00:00:00
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 22/20122012-05-31 00:00:00
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym KlinczuZarządzenie Nr 21/20122012-05-22 00:00:00
wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 20/20122012-05-17 00:00:00
powołanie komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2012 r.Zarządzenie Nr 19/20122012-05-07 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 18/20122012-04-27 00:00:00
ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 17/20122012-04-25 00:00:00
zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 16/20122012-04-13 00:00:00
zmiany zarządzenia nr 73/2011 w sprawie powierzenia obowiązków koordynatora, asystenta koordynatora i księgowego oraz ustalenia zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Kościerzynie do projektu „Szansa na sukces ucznia-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III szkół podstawowych Gminy Kościerzyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie , Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnychZarządzenie Nr 15/20122012-04-03 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2012Zarządzenie Nr 14/20122012-03-30 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 13/20122012-03-29 00:00:00
powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt zabitych, poddanych ubojowi, zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego z nakazu organu Inspekcji WeterynaryjnejZarządzenie Nr 12/20122012-03-14 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 11/20122012-03-05 00:00:00
1 2
 

data

do druku