NazwaNumer ▼Data ▼
Budżet Gminy Kościerzyna na rok 2016Zarządzenie Nr 65/20152015-12-18 00:00:00
Zmiana Budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 64/20152015-12-18 00:00:00
Powołanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 63/20152015-12-14 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 62/20152015-12-10 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie z zakresu zadań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z terenu gminy KościerzynaZarządzenie Nr 61/20152015-12-01 00:00:00
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z terenu Gminy KościerzynaZarządzenie Nr 60/20152015-12-01 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 59/20152015-11-27 00:00:00
Zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok pracownika zatrudnionego przy obsłudze monitorów ekranowychZarzadzenie Nr 58/20152015-11-20 00:00:00
Powołanie Komisji ds. oceny wykorzystania środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2015 rokuZarzadzenie Nr 57/20152015-11-17 00:00:00
Przyjęcie projektu budżetu gminy Kościerzyna na rok 2016 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy KościerzynaZarzadzenie Nr 56/20152015-11-13 00:00:00
Powołanie Komisji Stypendialnej, której zadaniem jest rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Gminy KościerzynaZarzadzenie Nr 55/20152015-11-02 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 54/20152015-10-26 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 53/20152015-10-23 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 52/20152015-10-21 00:00:00
Powołanie obwodowych komisji wyborczy w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Zarzadzenie Nr 51/20152015-10-07 00:00:00
Powołanie obwodowych komisji wyborczy w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.Zarzadzenie Nr 50/20152015-10-05 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 49/20152015-09-30 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 48/20152015-09-15 00:00:00
Sposobu postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej Zarządzenie Nr 47/20152015-09-14 00:00:00
powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenei Nr 45/20152015-09-09 00:00:00
Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Zarzadzenie Nr 46/20152015-09-09 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 44/20152015-09-03 00:00:00
odwołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Zarządzenie Nr 43/20152015-09-02 00:00:00
archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 42/20152015-09-01 00:00:00
przyznania wyróżnienia „Statuetki Małego Niedźwiedzia"Zarządzenie Nr 41/20152015-08-31 00:00:00
przyznania wyróżnienia "Statuetki Małego Niedźwiedzia" Zarządzenie Nr 40/20152015-08-31 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015 Zarządzenie Nr 39/20152015-08-31 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 38/20152015-08-28 00:00:00
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z poźn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.Zarządzenie Nr 37/20152015-08-28 00:00:00
odwołania członka obwodowej komisji do spraw referendum Zarządzenie Nr 36/20152015-08-25 00:00:00
zmiany operatora obsługi informatycznej Obwodowej Komisji do Spraw Referendum w Wielkim Klinczu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień6 września 2015 r. Zarządzenie Nr 35/20152015-08-20 00:00:00
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Zarządzenie Nr 34/20152015-08-17 00:00:00
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Zarządzenie Nr 33/20152015-08-17 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015.Zarządzenie Nr 32/20152015-07-27 00:00:00
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie Nr 31/20152015-07-01 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 30/20152015-07-01 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarzadzenie Nr 29/20152015-06-30 00:00:00
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Zarządzenie Nr 28/20152015-06-29 00:00:00
w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków - ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2015 r. Zarządzenie Nr 27/20152015-06-23 00:00:00
W sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 26/20152015-06-15 00:00:00
powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Kształcenia w ŁubianieZarządzenie Nr 25/20152015-05-28 00:00:00
W sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Nowej Wsi Kościerskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej 7 w Wąglikowicach powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Kościerzyna nr 14/2015 dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 24/20152015-05-21 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 23/20152015-05-20 00:00:00
w sprawie upoważnienia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kościerzyna. Zarzadzenie Nr 22/20152015-05-19 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 21/20152015-05-07 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015 Zarządzenie Nr 20/20152015-05-07 00:00:00
Powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie Zarządzenie Nr 19/20152015-04-30 00:00:00
Odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzenie Nr 18/20152015-04-28 00:00:00
zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Wielkim Klinczu i Obwodowej Komisji Wyborczej 12 w Wielkim Podlesiu powołanych Zarządzeniem Wójta Gminy Kościerzyna nr 14/2015 dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 17/20152015-04-28 00:00:00
zmiany budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2015Zarządzenie Nr 16/20152015-04-28 00:00:00
1 2
 

data

do druku