Inne


2019-10-24 Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach Programu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych":
WI-III-7820-10-2019-EL-a-Zawiadomienie_o_wszczeciu-5232583_4678130.pdf
WI-III-7820-10-2019-EL-b-_Obwieszczenie_o_wszczeciu-5232728_4678205.pdf


2019-05-31 Nabór na Ławników Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2020-2023

2019-05-27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 16-04-2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku ZPS "Lubiana” SA dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno prawnego.pdf

2019-05-27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu w dniu 15-04-2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku ZPS "Lubiana” SA dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno prawnego.pdf

2019-04-26 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o Przetargu na sprzedaż wagi samochodowej do 40 t.
2019-05-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż elektronicznej wagi samochodowej o nośności 40 ton

2019-04-18 Obwieszczenie Starosty Kartuskiego o wykazie działek w ciągu trasy głównej LK 201, na których będą prowadzone roboty geologiczne

2019-03-25 Zawiadomienie o odrzuceniu ofert z postępowania pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów strażackich

2019-03-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ/STAR 244, nr rej. GKS 98VW

2019-03-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ 005, nr rej. GKS N795

2019-03-07 Dokumentacja fotograficzna do samochodów strażackich marki JELCZ/STAR 244, nr rej. GKS 98VW oraz marki JELCZ 005, nr rej. GKS N795


2019-01-08 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187030G Kościerska Huta – Nowy Klincz.
 
2018-12-27 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach o wszczęciu postępowania administracyjnego na działce nr 566 obręb Skorzewo
 
2018-12-10 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187030G na odcinku Kościerska Huta – Nowy Klincz.

2018-05-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu


2017-08-25 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Kościerskiej oraz Kolejowej z ciągiem pieszo-rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w miejscowości Łubiana

 2017-08-02 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Kościerskiej oraz Kolejowej z ciągiem pieszo-rowerowym oraz rondem w rejonie skrzyżowania ul. Kościerskiej i Osiedlowej w miejscowości Łubiana
 
2017-04-21 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na budowie drogi gminnej, obiektu mostowego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci teletechnicznej w obrębie ewidencyjnym Korne w Gminie Kościerzyna.

2017-03-20 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, obiektu mostowego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci teletechnicznej w obrębie ewidencyjnym Korne w Gminie Kościerzyna

Obwieszczenie nr WI-I.7821.1.8.2016 MP Wojewody Pomorskiego w sprawie utrzymania w mocy decyzji Starosty Kościerskiego
 
2016-11-10 OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Do projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3

 
2016-10-27 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kościerska Huta.

2016-10-05 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Kościerska Huta.
 
2016-07-29 Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kościerzyna 


2016-06-27 Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym

2016-04-27 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś
 
2016-04-05 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś

2015-06-10 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Skorzewo w Gminie Kościerzyna
 

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Konsultacje ws. świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do Internetu
 

Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Gminy Kościerzyna w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości: Czarlina-Osada, Wawrzynowo, Kula-Młyn

2014-06-23 Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż  na wniosek z dnia 29.04.2014r. złożony przez p. Waldemara Chejmanowskiego,  Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku, z pełnomocnictwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia, postanowieniem z dnia 12.06.2014r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. przedsięwzięcia.
 
2014-06-17 Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w  Warszawie z pełnomocnictwa którego występuje Pan Waldemar Chejmanowski - zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku, w dniu 17.03.2014 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia.
 
2013-12-09 Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo Nubira
 
2013-11-28 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Kościerzyna.
 Wynik postępowania
 
2013-11-20 Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego marki Daewoo Nubira

2013-07-17 Gmina Kościerzyna ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Aktywnego Parku w m. Wielki Klincz, gm. Kościerzyna 
Wynik postępowania

2013-01-21 Gmina Kościerzyna informuje  o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku realizacji zadania p.n.: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOSCI ŁUBIANA”.

 

2012-12-17 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie zmiany wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014

 - załącznik nr 1

 - załącznik nr 2

 Protokół z konsultacji.

 

2012-11-23 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. 
 

2012-11-23 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza rekrutację do projektu „Zainwestuj w siebie – masz ogromne możliwości”
  

2012-11-14 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kościerzyna” 
  

2012-10-15 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 15 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014.

 - Projekt uchwały  

 - Formularz

 - Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi  

 

2012-09-03 bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Nr 53/HK/2012

 

2012-08-01 Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Łubiany i okolic, która wpłynęła w dniu 31.07.2012 r

 

2012-06-29 Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Bractwa Przygody Almanak, któm.kora wpłynęła w dniu 29.06.2012 r.

 

2012-06-11 Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów". Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Wdzydzkiej Inicjatywy Rozwoju Turystyki, która wpłynęła w dniu 06.06.2012 r.

 

2012-04-11 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2012.

Załacznik nr 1  

 Wynik postępowania   

 

2012-03-19 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie: 
Grzybowo 
Kłobuczyno  
Łubiana 
Wielki Klincz 
Wąglikowice
 

2012-02-03 Urząd Gminy informuje, że jest przygotowywany projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2012 w celu umożliwienia wypowiedzenia się i złożenia uwag.

 - załącznik nr 1

 

2012-01-30 Urząd Gminy kościerzyna informuje, że jest przygotowany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze gminy Kościerzyna na rok 2012.

 - załącznik nr 1  

 

2011-12-30 Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na ławników na kadencję 2012-2015

  - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

2011-12-01 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

Wynik postępowania


2011-10-28 Ogłoszenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kościerzyna w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

 

2011-06-30 Urząd Gminy Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę:
I.Ochrona monitorowania sygnałów alarmowych i ochrony budynków biurowych „A”,”B”,”C” i magazynu. 
II.Podgląd zewnętrzny telewizji przemysłowej zainstalowanej na terenie Urzędu Gminy Kościerzyna.

 

2011-06-30 Urząd Gminy Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę: Ochrona monitorowania sygnałów alarmowych i ochrony budynków biurowych „A”,”B”,”C” i magazynu.

 

2011-06-22 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie:

 

 - Częstkowo

 - Gostomie

 - Grzybowo

 - Ludwikowo

 - Łubiana

 - Wielki Klincz

 

 

2011-06-16 Ogłoszenie o naborze na ławników na kadencję 2012-2015

  - Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

 

2011-05-20 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2011

 - załącznik nr 1

 Wynik postępowania

 

2011-04-01 Zakład Sportu, Kultury i Turystyki ogłasza Konkurs na hasło promocyjne Gminy Kościerzyna.

 - Regulamin konkursu

 - Karta zgłoszenia

 

2011-02-21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczęły się na terenie Gminy Kościerzyna prace społecznie użyteczne.
 

2011-01-28 Wójt Gminy Kościerzyna Ogłasza przystąpienie do tworzenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie gminy Kościerzyna.

Druk - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Druk - wzór informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystywania

 

2011-02-22 Informacja w sprawie harmonogramu szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie Gminy Kościerzyna

 

2011-02-15 Informacja Urzędu Gminy Kościerzyna o akcji nieodpłatnego zbierania zużytego sprzętu elektronicznego przez firmę PESTAR na terenie Gminy Kościerzyna w miesiącu marcu 2011 roku.

 

2011-01-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. 
Wynik postępowania


2010-11-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej. 

Wynik postępowania   

 

2010-07-14 Ankieta dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

 

2010-04-20 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Kościerzyna na realizcję zdań Gminy Kościerzyna wynikające z Programu współpracy Gminy Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 4 ust 3 ustawy o działalności i o wolontariacie na rok 2010.

załącznik 1

Wynik postępowania

 

 

2010-04-01 Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że w dniach 20-22 kwietnia 2010 roku zostanie przeprowadzona akcja wyłapywania bezdomnych psów.

 

2009-12-30 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kościerzyna informuje o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 24.11.2009 r. w sprawie powierzenia zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Załączniki

ZP_KW_2019-04-26_PN_Waga Pobierz  
WRL_BW_2019-01-08_OBW_Droga_KH-NK Pobierz  
WRL_BW_2018-12-10_OGL_Droga_K_Huta Pobierz  
WRL_SM_2017-08-02_OBW_ZRID_Lubiana Pobierz  
WRL_SM_2017-04-21_OBW_Most_Korne2 Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_3 (1) Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_2 (1) Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_1 (1) Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki (1) Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_3 Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_2 Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki_zal_1 Pobierz  
WRL_BW_2016-11-10_OGL_Kajaki Pobierz  
WRL_BW_2016-10-27_OGL_Droga_K_Huta Pobierz  
WRL_BW_2016-10-05_OGL_Droga_K_Huta Pobierz  
2016-04-27 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś Pobierz  
2016-04-05 Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś Pobierz  
WRL_SM_2015-06-10_OBW_ZRID_Skorzewo Pobierz  
WO_KM_2014-06-23_OBW_obwodnica Pobierz  
WO_KM_2014-06-17_OBW_obwodnica Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku