Menu przedmiotowe

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.
Wypełniając obowiązek wynikający z nowych regulacji prawnych Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna informuje, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, zwany dalej Administratorem.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-mail: inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna wynikających w szczególności : z ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej, zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
5) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: ➢ żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ➢ wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ➢ przenoszenia danych, ➢ wniesienia skargi do organu nadzorczego, ➢ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zarządzeniem 6/2013 dyrektora ZOGK

Załączniki

klauzula-informacyjna4668 Pobierz  

do druku