Menu przedmiotowe

Zadania i kompetencje

 
  1. egzekwowanie przepisów o obowiązku szkolnym oraz tworzenie warunków realizacji obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży, które podlegają temu obowiązkowi,
  2. wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji sieci placówek oświatowych oraz ich realizacja,
  3. koordynowanie działań placówek oświatowych na terenie gminy,
  4. powadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem, utrzymaniem i przeprowadzeniem remontów obiektów szkolnych,
  5. organizacja dowozu dzieci do szkół,
  6. ustalenie potrzeb i nadzorowanie działalności finansowej placówek oświatowych,
  7. organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
  8. sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie kompetencji przypisanych ustawowo lub zleconych gminie,
  9. rozpatrywanie interpelacji posłów, senatorów, radnych za zasadach uregulowanych przepisami.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZOGK:
DYREKTOR – Barbara Jankowska
Zastępca Dyrektora – mgr Tomasz Paluszyński
Główna Księgowa – mgr Hanna Toczek
Główny specjalista ds. płac i kadr Maria Pałubicka
Referent ds. płac i kadr– Magdalena Klunder 
Główny specjalista ds. księgowości – DanutaSzczepańska
Referent ds. księgowości – Katarzyna Olszewska
Kierowca – Piotr Grandzicki
Kierowca – Jerzy Śliwicki
Realizacja zadań i odpowiedzialność:
Dyrektor:
1)    nadzór nad działalnością placówek oświatowych na terenie Gminy Kościerzyna w zakresie kompetencji przypisanych ustawowo lub zleconych gminie,
2)    analiza i ocena projektów organizacyjnych placówek,
3)    koordynacja obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
4)    koordynowanie działań placówek oświatowych na terenie gminy,
5)    współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie :
a)    organizacji sieci szkół i placówek,
b)    remontów i wyposażaniu placówek,
c)     udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji oraz organizacji społecznych w zakresie poprawy warunków materialnych szkół,
6)    wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji placówek oświatowych oraz ich realizacja,
7)    zapewnianie placówkom oświatowym świadczeń oraz wyposażenia materialnego w ramach posiadanych środków,
8)    organizacja dowozu dzieci do szkół,
9)    organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
10) organizowanie prac komisji egzaminacyjnych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
11) inne zadania z zakresu oświaty wynikające z potrzeb gminy.
Zastępca Dyrektora:
Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem majątku gminnego wykorzystywanego przez placówki oświatowe, nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, sporządzanie przelewów, prowadzenie rejestru SIO, aktualizacja danych o placówkach oświatowych i ZOGK w ramach BIP, zastępowanie Dyrektora ZOGK w czasie jego nieobecności. Dokonywanie bieżących zakupów dla potrzeb ZOGK.
Główna Księgowa:
przygotowanie ,nadzór i analiza realizacji budżetu ZOGK oraz placówek oświatowych na terenie gminy, prowadzenie rachunkowość ZOGK oraz placówek oświatowych, organizacja, sporządzanie, przyjmowanie, obieg i archiwizację i kontrole dowodów księgowych, prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań i sprawozdawczości, wydawanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Główny specjalista ds. płac i kadr:
sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych, sporządzanie list zasiłkowych, sporządzanie dokumentacji i deklaracji PZU, prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji kadrowej, pomoc pracownikom szkół w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych.
Referent ds. płac i kadr:
·         sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych, sporządzanie list zasiłkowych, sporządzanie dokumentacji i deklaracji PZU,
·         sporządzanie deklaracji ZUS DRA oraz indywidualnych RMUA, pomoc pracownikom szkół w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników administracji i obsługi.
Główny specjalista ds. księgowości, kasa:
przygotowywanie sprawozdań statystycznych, przygotowywanie rozksięgowań jednostkowych, prowadzenie dokumentacji VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji w placówkach oświatowych, sporządzanie przelewów i operacji gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych.

Kierowca:
prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów ,dbanie o odpowiednie wykorzystanie środków transportu, dowożenie uczniów do szkół.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku