Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych z uwzględnieniem:

zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów takich jak:
- zajęcia propagujące czytelnictwo;
- warsztaty regionalne
- zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego;
- zajęcia wokalno-muzyczne,
- koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, plastyczne, ekologiczne
- zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie językowców obcych;
- zajęcia sportowo-rekreacyjne

zajęć wyrównawczych


Ww. zajęcia funkcjonują w formie zajęć pozalekcyjnych. Nabór na nie odbywa się zgodnie z rozp. o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
do druku