Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje tematyczne

KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W ZESPOLE SZKÓŁ WIELKIM PODLESIU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 
Przedmiot
Klasa
Tygodniowa
liczba godzin
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
I
1
II
1
III
1
Zajęcia dotyczące pracy z uczniami przygotowujące do badania wyników nauczania na koniec I etapu edukacyjnego
III
1
Indywidualne zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny dziecka z ADHD
„0”
1
Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stymulujące rozwój mowy dziecka siedmioletniego oraz usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne
„0”
1
Indywidualne zajęcia wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej
„0”
1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
VI
1
Praca z uczniami kl. VIprzygotowująca do sprawdzianu
język polski
VI
2
matematyka
VI
2
Praca z uczniami kl. II gimnazjum przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyczno-fizycznym
2 gim.
2
Praca z uczniami kl. II gimnazjum przygotowująca do egzaminu gimnazjalnego w zakresie humanistycznym
2 gim.
2
Zajęcia wyrównawcze z chemii
1 gim.
1
Zajęcia wyrównawcze z chemii
2 gim.
1
Zajęcia wyrównawcze z biologii i chemii
3 gim.
1
Zajęcia wyrównawcze z geografii
2 gim.
½
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
2 gim.
½
Rewalidacja indywidualna
V
1
V
1
3 gim.
1
3 gim.
1
Zajęcia hum.-wyrównawcze
3 gim.
1
Kółko języka angielskiego
„0”
1
3 gim.
1
Kółko teatralne
IV - VI
1
Zajęcia muzyczno-ruchowe
I - III
2
IV - VI
1
1 - 3 gim.
1
Zajęcia artystyczno-religijne
I - III
1
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie j. niemieckiego
3 gim.
w zależności od potrzeb
Logopedia
II
2
III
1
V
1
Szkolne Koło Sportowe (SKS)
IV - VI
2
1 - 3 gim.
2
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)
ogół uczniów
w zależności od potrzeb
Liga Ochrony Przyrody (LOP)
IV - VI
1 - 3 gim.
w zależności od potrzeb

 

ZASADY  NABORU  UCZNIÓW  NA ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE:

1.Zajęcia prowadzone są dla uczniów:

   - zdolnych,

   - wymagających  wyrównania  szans  edukacyjnych,

   - korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.Zajęcia, w zależności od ich rodzaju, mają formę:

   - indywidualną,

   - grupową,

   - zbiorową.

3.Ogłoszenia naboru dokonują nauczyciele prowadządane zajęcia.

4.Ogłoszenie jest pisemne i dostępne na tablicy ogłoszeń szkolnych. Informacja o naborze może być podana uczniom również bezpośrednio w formie ustnej lub pisemnej.

5.Na udział dziecka w zajęciach dodatkowych muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice lub prawni opiekunowie.

6.Zapisy są dobrowolne.

7.Podczas naboru obowiązują zasady równości szans i równości płci.

8.Uczniowie mogą uczestniczyć w kilku zajęciach pozalekcyjnych.

9.Uczeń, który został zapisany na zajęcia, ma obowiązek systematycznie w nich uczestniczyć i usprawiedliwiać wszystkie nieobecności.

10. Z ważnych przyczyn uczeń może zrezygnować z zajęć na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.

do druku