Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Pracownicy i kompetencje

DYREKTOR – Barbara Jankowska
Zastępca Dyrektora – mgr Tomasz Paluszyński
Główna Księgowa – mgr Hanna Toczek
Główny specjalista ds. płac i kadr Maria Pałubicka
Referent ds. płac i kadr– Magdalena Klunder 
Główny specjalista ds. księgowości – Danuta Szczepańska
Kierowca – zaopatrzeniowiec  – Ryszard Kowalczyk
Kierowca – Jerzy Śliwicki

Realizacja zadań i odpowiedzialność:

Dyrektor:
1)    nadzór nad działalnością placówek oświatowych na terenie Gminy Kościerzyna w zakresie kompetencji przypisanych ustawowo lub zleconych gminie,
2)    analiza i ocena projektów organizacyjnych placówek,
3)    koordynacja obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych,
4)    koordynowanie działań placówek oświatowych na terenie gminy,
5)    współdziałanie z dyrektorami placówek w zakresie :
a)    organizacji sieci szkół i placówek,
b)    remontów i wyposażaniu placówek,
c)     udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji oraz organizacji społecznych w zakresie poprawy warunków materialnych szkół,
6)    wnioskowanie o wprowadzenie zmian w organizacji placówek oświatowych oraz ich realizacja,
7)    zapewnianie placówkom oświatowym świadczeń oraz wyposażenia materialnego w ramach posiadanych środków,
8)    organizacja dowozu dzieci do szkół,
9)    organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
10) organizowanie prac komisji egzaminacyjnych w sprawach awansu zawodowego nauczycieli
11) inne zadania z zakresu oświaty wynikające z potrzeb gminy.

Zastępca Dyrektora:
Nadzór nad odpowiednim wykorzystaniem majątku gminnego wykorzystywanego przez placówki oświatowe, nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, sporządzanie przelewów, prowadzenie rejestru SIO, aktualizacja danych o placówkach oświatowych i ZOGK w ramach BIP, zastępowanie Dyrektora ZOGK w czasie jego nieobecności.
 
Główna Księgowa:
przygotowanie ,nadzór i analiza realizacji budżetu ZOGK oraz placówek oświatowych na terenie gminy, prowadzenie rachunkowość ZOGK oraz placówek oświatowych, organizacja, sporządzanie, przyjmowanie, obieg i archiwizację i kontrole dowodów księgowych, prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań i sprawozdawczości, wydawanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Główny specjalista ds. płac i kadr:
sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych, sporządzanie list zasiłkowych, sporządzanie dokumentacji i deklaracji PZU, prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji kadrowej, pomoc pracownikom szkół w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników pedagogicznych. 

Referent ds. płac i kadr:
sporządzanie list płac dla pracowników jednostek oświatowych, sporządzanie list zasiłkowych, sporządzanie dokumentacji i deklaracji PZU, sporządzanie deklaracji ZUS DRA oraz indywidualnych RMUA, pomoc pracownikom szkół w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych związanych z zatrudnianiem pracowników administracji i obsługi. 
Główny specjalista ds. księgowości, kasa:
przygotowywanie sprawozdań statystycznych, przygotowywanie rozksięgowań jednostkowych, prowadzenie dokumentacji VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych, przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji w placówkach oświatowych, sporządzanie przelewów i operacji gotówkowych, sporządzanie raportów kasowych.

Kierowca – zaopatrzeniowiec: 
prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów, dbanie o odpowiednie wykorzystanie środków transportu, dowożenie uczniów do szkół, dokonywanie bieżących zakupów dla potrzeb ZOGK. 

Kierowca: 
prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów, dbanie o odpowiednie wykorzystanie środków transportu, dowożenie uczniów do szkół.
do druku