Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Rejestr podręczników

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół


Wykazy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016


Wykazy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015Wykazy podręczników obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014


Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty:
Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.  Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.
2a. (uchylony).
2b.  Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.
2c.  (uchylony).
2d.  (uchylony).
2e. (Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym.
 
Komentarz :
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty zmieniła przepisy dotyczące zasad wyboru przez szkoły i placówki oświatowe programów nauczania oraz podręczników spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów art. 22a ust. 1 i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Zgodnie z art. 22 ust. 3 u.s.o. dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze decyzji administracyjnej. Dotychczas nauczyciel wybierał podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i zawartych w szkolnym zestawie podręczników, ustalonym w drodze uchwały przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, uwzględniającym możliwości oraz przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów i wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
Jak widać zatem u.z.s.o. znosi dotychczasowy tryb wyboru szkolnego zestawu podręczników, tzn. od nowego roku szkolnego 2009/2010 szkolny zestaw podręczników będzie się składał z przyjętych przez poszczególnych nauczycieli podręczników, wybranych spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły będzie podawał do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Nie jest wymagana, jak to było dotychczas, uchwała rady pedagogicznej w sprawie szkolnego zestawu podręczników i opinia rady rodziców.
Zadaniem dyrektora szkoły jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) poprzez podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca (np. w postaci wywieszenia informacji w szkole na tablicy ogłoszeń) obowiązującego w roku następnym szkolnego zestawu podręczników.

 

do druku