Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Zasady dowozu dzieci do szkół

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) jeżeli droga uczniów klas I – IV szkoły podstawowej z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają, przekracza 3 km, a uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów przekracza 4 km, to gmina ma zapewnić im bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Alternatywą jest zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej.

Gmina zapewnia także bezpłatny transport dzieci do szkół specjalnych. Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy jej obowiązkiem jest:

  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży, np. z głębokim upośledzeniem umysłowym, które obowiązek szkolny realizują poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego naukę, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
  • zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami lub opiekunami ucznia, jeżeli to oni dowożą go na odpowiednie zajęcia.
 
Gmina zapewnia dowóz do szkoły najbliższej.
do druku