Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Programy wsparcia dla Inwestorów

Oferta inwestycyjna dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe dla inwestorów

W 2014 roku Rada Gminy Kościerzyna na wniosek Wójta podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień podatkowych od nowo wybudowanych budynków służących dla prowadzenia działalności gospodarczej. Od 2015 roku uchwała ta zaczęła przynosić wymierne korzyści, czyli pomoc dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Kościerzyna.
 
W 2015 roku z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości zwolniono dwóch przedsiębiorców – w Kornem i Kościerskiej Hucie. Łącznie kwota zwolnień wyniosła nieco ponad 24 tys. zł. W 2016 r. było to już zdecydowanie więcej. W 9 przedsiębiorstwach powstały nowe budynki do prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. Łączna powierzchnia zwolniona z podatku w 2016 roku wyniosła 10.775 m², natomiast w złotych, które nie trafiły do budżetu gminy, a zostały w przedsiębiorstwach to ponad 233 tys. zł. Okres zwolnienia podatkowego jest zależny od powierzchni przedstawionego we wniosku obiektu. Branże zwolnionych z podatku od nieruchomości przedsiębiorstw są zróżnicowane - od hotelarskiej, gastronomicznej, transportowej, przemysłu drzewnego do produkcji prefabrykatów. Geograficzne rozmieszczenie działania uchwały na terenie gminy jest również równomierne i dotyczy budowli w Małym Klinczu, Kornem, Grzybowie, Wdzydzach, Skorzewie, Wąglikowicach, Kaliskach i Kościerskiej Hucie.

Rok 2017 przyniósł kolejne firmy chętne do skorzystania z ulg podatkowych. Było ich również 9, a łączna kwota zwolnień to prawie 250 tys. zł. Natomiast do połowy 2018 roku z tej możliwości skorzystało 11 przedsiębiorców różnych branż. Te wszystkie nowe budynki, powstałe ze wsparciem Gminy Kościerzyna, dają nowe miejsca pracy powodując wzrost gospodarczy.

Uchwała nr VII/372/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna dotyczy nowo wybudowanych obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, według poniższych zasad:
 
L.p. Powierzchnia nowo wybudowanego obiektu w m2 Okres zwolnienia
1 30 - 250 1 rok
2 251 - 500 2 lata
3 501 – 1 000 3 lata
4 1 001 – 2 000 4 lata
5 powyżej 2 000 5 lat
 Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
 
Powiatowy Urząd Pracy nawiązuje i utrzymuje kontakty z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy oraz udzielania pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, z związku ze zgłoszoną oferta pracy, aby zabezpieczyć ich potrzeby kadrowe. W ten sposób bada także oczekiwania pracodawców w zakresie korzystania z usług urzędu pracy. Ta forma sprzyja umożliwieniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
Pracodawca ma zawsze możliwość wyboru najodpowiedniejszego kandydata do pracy ze skierowanych przez pośrednika osób bezrobotnych.

Pośrednictwo pracy dla pracodawców obejmuje:
 1. udzielanie pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. upowszechnianie ofert pracy,
 3. udzielanie informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjowanie i organizowanie kontaktów z kandydatami do pracy.
Więcej informacji: www.pup.koscierzyna.plAgencja Rozwoju Pomorza S.A.
 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

Główne cele
 1. wspieranie przedsiębiorczości
 2. wspomaganie władz samorządowych w realizacji polityki regionalnej
 3. wspieranie procesów inwestycyjnych
 4. obsługa środków pomocowych Unii Europejskiej
 5. promocja województwa pomorskiego
 6. inicjowanie i uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej.
Działalność ARP S.A. realizowana jest w trzech podstawowych obszarach:
 1. wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 2. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 3. promocja regionu i obsługa inwestorów.
Wdrażanie instrumentów finansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
 1. obsługa wniosków o udzielenie dotacji, w tym ocena formalna i merytoryczna
 2. promowanie i udzielanie informacji o realizowanych programach dotacji
 3. organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla samorządów lokalnych, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców w zakresie realizacji i rozliczania projektów
 4. monitorowanie realizacji umów o udzielenie dotacji
 5. obsługa wniosków o wypłatę dotacji
 6. raportowanie
 7. obsługa techniczno – administracyjna programów dotacji
 8. współpraca z PARP, Urzędem Marszałkowskim i innymi instytucjami w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia MŚP.
Rozwój przedsiębiorczości
 1. prowadzenie badań sektora MŚP
 2. udzielanie wsparcia rzeczowego, eksperckiego i finansowego projektom innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju (Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.)
 3. udzielanie konsultacji i informacji na temat możliwości i procedur wykorzystywania funduszy europejskich oraz zakładania działalności gospodarczej
 4. realizacja projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości
 5. obsługa pozyskiwania środków na realizację inwestycji.
Promocja Regionu i obsługa inwestorów
 1. obsługa inwestorów zainteresowanych działalnością na Pomorzu
 2. obsługa misji gospodarczych – własnych regionalnych i zagranicznych
 3. przygotowywanie i realizacja promocji regionu, poprzez działania własne oraz wspólne z władzami woj. pomorskiego
 4. wydawnictwa regionalne, informacje gospodarcze i statystyczne.
Więcej informacji: www.arp.gda.pl 
 


"Pomorskie w Unii" - informacje o funduszach europejskich

Na mocy nowo podpisanej Umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju od 2014 roku Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku od 2014 roku prowadzi rozszerzoną działalność informacyjną.

Punkt świadczy usługi w zakresie:
- szczegółowej diagnozy potrzeb klienta,
- konsultacji bezpośrednich,
- konsultacji telefonicznych,
- konsultacji mailowych.

Dodatkowo organizuje:
- spotkania informacyjne,
- szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,
- mobilne punkty informacyjne – spotkania z klientami w miejscowościach, w których nie ma punktu informacyjnego.

Zakres usług został rozszerzony o:
- indywidualną konsultację u klienta, w przypadku gdy klient jest osobą niepełnosprawną (możliwe jest przeprowadzenie przez pracowników Punktu indywidualnej konsultacji w miejscu uzgodnionym z klientem),
- konsultacje na etapie przygotowania projektów,
- konsultacje na etapie realizacji projektu.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
fax: 58 326 81 34
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu,
pomorskiewunii@pomorskie.eu,
rpo2007-2013@pomorskie.eu

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 16.00Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
 „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl
do druku