Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook
Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Gminna Karta Dużej Rodziny


Od 1 lipca 2014 roku w Gminie Kościerzyna funkcjonuje Gminna Karta Dużej Rodziny. Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin  wielodzietnych, zameldowanych i zamieszkujących pod wspólnym adresem w  Gminie  Kościerzyna. Przez Rodzinę Wielodzietną rozumie się: rodzinę wspólnie zameldowaną lub zamieszkującą na terenie Gminy Kościerzyna (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, z wyłączeniem dzieci w wieku od 18 do 24 roku życia jednocześnie uczących się i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 
Program KARTA DUŻEJ RODZINY ma na celu:
1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
2. umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej,
3. zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4. wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzenie katalogu ulg,
5. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
6. zwiększenie pomocy rodzinom wielodzietnym.

Realizacja powyższych celów nastąpi poprzez zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej ulgi polegającej na możliwości zakupu biletów wstępu z 50% zniżką od obowiązujących stawek, do następujących obiektów:
- „AQUA Centrum” Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne, ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna – wejście na pływalnię, fitness, siłownię (uwaga! dopłaty za przekroczony czas oraz za usługi inne niż wymienione powyżej uiszczane przy wyjściu objęte są 100% płatnością),
- Kino „REMUS”, ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna – wejście na seanse filmowe,
- Lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna, prowadzone przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie – wejście na lodowisko i wypożyczenie łyżew.


W sprawie objęcia pomocą rodzin wielodzietnych w postaci zapewnienia zniżek, dopuszcza się możliwość przystąpienia do Programu innych podmiotów na  podstawie zgłoszonych przez nich deklaracji. Wykaz aktualnych partnerów Programu KARTA DUŻEJ RODZINY oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościerzyna. Podmioty chętne do przystąpienia do Programu KARTA DUŻEJ RODZINY winny złożyć do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy stosowną deklarację.
 
Potwierdzeniem uprawnień do korzystania ze zniżek jest Karta Dużej Rodziny wydawana dla każdego uczestnika Programu, po spełnieniu wymienionych wyżej wymogów, w momencie złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

KARTA DUŻEJ RODZINY wydawana jest bezpłatnie na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej. Wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty. W imieniu osób nieletnich, uprawnionych do uczestnictwa w Programie, wniosek o wydanie karty lub duplikatu karty składa ich rodzic lub opiekun.

KARTA DUŻEJ RODZINY przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gminie Kościerzyna. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Przedłużenie ważności KARTY DUŻEJ RODZINY jest bezpłatne na wniosek osoby uprawnionej, rodzica lub opiekuna osoby uprawnionej. Wnioski składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kościerzyna w godzinach pracy urzędu. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku.

Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9. Karta ważna jest przez okres 1 roku od daty jej wydania lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z Programu. Karta Dużej Rodziny zawierać będzie niezbędne zabezpieczenia oraz następujące informację: imię i nazwisko osoby, na którą została wystawiona, datę ważności, numer karty. Korzystanie ze zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym  lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nieposiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej karty oraz w obecności rodzica lub opiekuna posiadającego własną kartę. Karta nie jest kartą bankomatową, płatniczą, kredytową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

Kartę będzie można przedłużyć na kolejne lata, składając wniosek o przedłużenie karty, jednak nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności karty. Kartę może otrzymać każdy członek rodziny wielodzietnej spełniający kryteria. Członkowie rodzin wielodzietnych korzystający z Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować organ wydający o każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z utratą uprawnień do korzystania z Programu. Rodzina wielodzietna, która nabyła prawo do Karty Dużej Rodziny, zachowuje to prawo do czasu ukończenia przez najmłodsze dziecko 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje wówczas rodzicom (rodzicowi) oraz każdemu dziecku w tej rodzinie w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty Dużej Rodziny rodzic lub opiekun zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie organ wydający wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Duplikat karty z tym samym numerem wydawany jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty na koszt wnioskodawcy. Koszt duplikatu wynosi 10 zł za każdy duplikat KARTY DUŻEJ RODZINY. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty.


Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Program KARTA DUŻEJ RODZINY finansowany jest ze środków budżetu Gminy Kościerzyna.

PARTNERZY PROGRAMU:
  • DWS S.C W. Wanta, Ł. Sulej Sklep papierniczy, ul. Mickiewicza 6, 83-400 Kościerzyna - rabat 12% na artykuły szkolne i biurowe
  • F.H.U. "AUTO-KIEDROWSKI" Tadeusz Kiedrowski, ul. Dworcowa 7/A, 83-400 Kościerzyna - rabat 7% na wszystkie artykuły
  • TITAMIDA - kiosk prasowy Joanna Żurek, ul. Osiedlowa 4/52, 83-407 Łubiana - rabat 5% na cały asortyment (bez papierosów)
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców "Szkoła z Klasą" Rafał Klasa, ul. Młyńska 8, 83-400 Kościerzyna - rabat 5% na kurs prawa jazdy kategorii B i A, rabat 10% na jazdy dodatkowe kategorii B, rabat 5% na usługi fotograficzne
  • Firma Handlowo-Usługowa "MAGDA" Magdalena Szulc, ul. Rzemieślnicza 20, 83-400 Kościerzyna: Sklep odzieżowy "REPORTER YOUNG" - rabat 20% od cen pierwszych, nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i akcjami specjalnymi


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.pdf
Wniosek o przedłużenie Karty Dużej Rodziny.pdf
Wzór Karty Dużej Rodziny.pdf
Wniosek dla podmiotów chętnych do przystąpienia do Programu.pdf

Uchwała Rady Gminy ws. przyjęcia Programu Karta Dużej Rodziny.pdf
Zarządzenie Wójta ws. koordynatora Programu.pdf
Zmiana Zarządzenia Wójta
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Szczegółowe informacja dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 


Więcej informacji o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny znaleźć można na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.
do druku