Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kościerzyna w roku 2013.
Konkurs organizowany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kościerzyna Nr XIII/203/12 z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014.

I. Konkurs ofert obejmuje następujące zadania priorytetowe:

  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

  • Turystyka i krajoznawstwo

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

1)    Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
2.000 zł

W 2012 r. na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy Kościerzyna kwotę w wysokości 0 zł.

2)    Turystyka i krajoznawstwo: 3.000 zł

W 2012 r. na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy Kościerzyna kwotę w wysokości 0 zł.

3)    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury: 15.000 zł

W 2012 r. na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy Kościerzyna kwotę w wysokości 0 zł.

4)    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 35.000 zł

W 2012 r. na realizację zadań w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy Kościerzyna kwotę w wysokości 30.000 zł.

 

II. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.:

1) Organizacji pozarządowych,

2) Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja może być udzielona organizacji pozarządowej, która ma siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna lub prowadzi działalność na terenie Gminy Kościerzyna.

III. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r. (włącznie) oferty zgodnej ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna. O złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS;

2) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
z działalności organizacji za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;

4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie.

V. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

VI. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

VII. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie dotacji.

VIII. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2013 r.

IX. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości całego przedsięwzięcia. Wkład własny organizacji pozarządowej w wysokości minimum 20% wartości przedsięwzięcia może być określony zarówno w formie finansowej, jak i wkładu rzeczowego.

X. Ocenę ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościerzyna. Złożone oferty podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez Sekretarza Komisji Konkursowej, który może wezwać organizację do uzupełnienia braków formalnych w terminie maksymalnym 5 dni; za błąd formalny oferty przyjmuje się:

1)    złożenie oferty po terminie;

2)    złożenie oferty na niewłaściwym formularzu;

3)    złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

4)    złożenie oferty wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);

5)    złożenie oferty niekompletnie wypełnionej;

6)  złożenie oferty zawierającej błędny termin realizacji zadania – inny niż podano w ogłoszeniu konkursowym;

7)    złożenie oferty bez wymaganych załączników;

8)    złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;

9)    dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem;

10) złożenie oferty zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

11) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania;

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie błędów formalnych określonych w punktach od 7) do 11). Oferta, która nie zostanie uzupełniona lub zawiera błędy formalne inne niż wskazane w punktach 7) do 11) nie jest rozpatrywana,.

XI. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1. merytoryczne:

-        zgodność zadania z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,

-        korzyści płynące dla mieszkańców gminy i uczestników projektu,

-        dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć,

-        perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,

2. finansowe:

-        koszt realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji,

-        zasadność planu rzeczowego i finansowego,

3. zakładani partnerzy i beneficjenci.

XII. Oficjalne wyniki konkursu zostaną podane poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościerzyna oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie internetowej Gminy Kościerzyna. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do dnia
24 maja 2013 r.

XIII. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Kościerzyna. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

XIV. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

XV. Dotacja nie będzie udzielana na:

1)  budowę, inwestycje i remonty, z wyjątkiem gdy remont stanowi warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być on prowadzony jest własnością Gminy Kościerzyna;

2)    zakup budynków, zakup gruntów;

3)    działalność gospodarczą;

4)    pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

5)    pokrycie kosztów utrzymania biura (chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu);

6)    działalność polityczną i religijną.

7)    na cele nie związane z działalnością statutową organizacji.

8)    organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.

9)    na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych.

XVI. Wójt Gminy Kościerzyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.

XVII. Wójt Gminy Kościerzyna lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroli i oceny realizacji zadania.

Informacji w sprawie konkursu udziela Katarzyna Knopik – Sekretarz Gminy, tel. 58 686 59 80,
e-mail: k.knopik@koscierzyna.pl

Ogłoszenie o konkursie

wzór oferty.doc

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosków o dofinansowanie, które odbędzie się 15 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna.

do druku