Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SkorzewiePolityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości (14)

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 171/4 o pow. 0,8453 ha, stanowiącej użytek gruntowy (RV, RVI) zapisanej w KW GD1E/00018168/5 położonej w obrębie Zielenin, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny rolnicze, cena brutto 39.550,00 zł, wadium 3.955,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, brak obciążeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ) oraz przedłożą Komisji Przetargowej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (wzór 2, wzór3, wzór4, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 900 w urzędzie gminy pok 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 21 czerwca 2019 r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 7 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.

W związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu będzie Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
 6. Każdy posiada prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Dokumenty do pobrania:
do druku