Dziś jest:
wersja tekstowa

Pracownicy i kompetencje

Kierownik GOPS
Barbara Ciężka (bezpośrednim przełożonym jest Wójt Gminy Kościerzyna)

Kierownik GOPS organizuje pracę ośrodka oraz odpowiada za politykę społeczną na terenie gminy oraz sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad pracownikami socjalnymi.

Kompetencje:

 1. Organizacja pracy ośrodka, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i merytorycznych dotyczących zadań ośrodka,
 2. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej opracowanie rocznego bilansu potrzeb i środków na pomoc społeczną, przygotowanie propozycji przyznania środków pieniężnych, w naturze i usługach osobom potrzebującym,
 3. Wnioskowanie o umieszczenie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej, współdziałanie z organizacjami społecznymi i wyznaniowymi, związkami zawodowymi organizowanie pomocy społecznej i świadczenia tej pomocy.
 4. Wydawania wszelkiego rodzaju zaświadczeń związanych z prowadzonymi sprawami, wydanie decyzji o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i dodatkach mieszkaniowych, wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez wójta gminy.


Pracownicy socjalni:
1.     Gabriela Kreft – specjalista pracy socjalnej
2.     Grażyna Sobaszkiewicz – specjalista pracy socjalnej
3.     Renata Tkaczyk – specjalista pracy socjalnej
4.     Marlena Burandt – pracownik socjalny
5.     Barbara Federowicz – specjalista pracy socjalnej
6.     Aleksandra Jażdżewska – pracownik socjalny
7.     Justyna Gierszewska -  pracownik socjalny
8.     Dorota Winczewska – pracownik socjalny
9.     Urszula Agata Drężek – pracownik socjalny
10.   Magdalena Felskowska – asystent rodziny
11.   Katarzyna Szulfert – aspirant pracy socjalnej

Kompetencje:

 1. Praca socjalna, wywiady środowiskowe, zawieranie kontraktów
 2. Dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń,
 3. Udzielanie informacji i pomocy w zakresie spraw życiowych klientów oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. Pomoc w formie poradnictwa w celu rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji życiowych,
 5. Kierowanie do właściwych instytucji, wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i negatywnych zjawisk społecznych (policja, kuratorzy, pedagodzy itd.), łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającą trudną sytuację życiową,
 7. Pozyskiwanie środków z EFS w celu integracji społeczności lokalnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie ofiar przemocy
 8. Uczestnictwo w zespole interdyscyplinarnym i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowej 
 9. Prowadzenie spraw związanych ze stypendiami socjalnymi   
 10. Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej                                 

 
Pracownicy Świadczeń Rodzinnych:
 
Dorota Roggenbuk – starszy inspektor do ds. świadczeń rodzinnych

Kompetencje:

 1. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym,
 2. przygotowywanie dokumentacji do realizacji,

 
mgr Małgorzata Dorawa Piankowska – inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Kompetencje:

 1. prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

 2. przyjmowanie wniosków,

 3. przygotowywanie dokumentacji do realizacji,

 4. prowadzenie dokumentacji dodatków mieszkaniowych,

 
Joanna Wajer -  referent ds. świadczeń rodzinnych

Kompetencje:

 1. prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

 2. przyjmowanie wniosków,

 3. przygotowywanie dokumentacji do realizacji,

 
Pracownicy sekcji:
 
mgr Hanna Jabłońska - główna księgowa

Kompetencje:

 1. prowadzenie pełnej księgowości w GOPS

 
Beata Mąkosa –  specjalista ds. kadrowo - płacowych

Kompetencje:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką kasową , wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, prowadzenie spraw osobowych pracowników GOPS

 
mgr Anna Bober – starszy referent

Kompetencje:

 1. kasjer
do druku