Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2012

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2012

 
W roku 2012 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 

 
We wrześniu 2012 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/288/2012/AZBEST-2012 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2012”.
Zadanie jest zgodne z programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr III/123/12 z dnia 2.03.2012 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr 161/VII/12 z 24.05.2012 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kościerzyna (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 04.06.2012, poz. 1934)
Zadanie dotyczy demontażu, zbierania , transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachów budynków położonych na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 20 marca 2012 roku.
Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 46 927,00 zł.
Dotacja na realizację zadania wyniesie :

 1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                           – do kwoty 16 000,00 zł

 2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku       – do kwoty 16 000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest usunięcie i zabezpieczenie 28 ton odpadów azbestowych.
Dofinansowanie będzie kształtowało się na poziomie do 70 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30 % stanowić będzie koszt właścicieli nieruchomości.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW .
Warunki dodatkowe dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być :

  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

  2. zgodne z programem usuwania azbestu,

  3. wykonane przez firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenie lub decyzję na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest,

 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :

 3. nie więcej niż 1750 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak : demontaż , zbieranie , transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu,

 4. nie więcej niż 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.

 5. W odniesieniu do udzielone dotacji stosuje się przepisy ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. , Nr 59, poz. 404 ze zm.)

 
Informacja o szkodliwości azbestu :
Wszystkie gatunki azbestu są rakotwórcze dla ludzi w przypadku gdy jest on wdychany. Okres utajniony choroby nowotworowej wywołanej wdychaniem azbestu wynosi 15 – 20 lat. Włókna nie są widoczne w mikroskopie optycznym, gdyż mają zwykle średnice mniejsze od długości fali światła widzialnego. Od rodzaju włókien zależy bezpośrednio jego toksyczność. Większe włókna w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5μm), ale cienkie (<3μm), przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują choroby. Trwałość oraz zdolność gromadzenia się w płucach włókien azbestowych powoduje ciężkie formy chorób płuc oraz opłucnej i otrzewnej.
Pamiętaj !!!
Przed przystąpieniem do prac…:

 • Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót polegających na wymianie eternitowego pokrycia dachowego zgłoś ten fakt do starostwa powiatowego. Prace można rozpocząć wtedy, gdy w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, lecz nie później niż 2 lata od planowanego terminu rozpoczęcia robót.

 • Wybierz specjalistyczną firmę, która posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może wykonywać wszelkie czynności związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie i innych osób przebywających w pobliżu.

Po wykonaniu prac…:

 • Pamiętaj, że firma zobowiązana jest przekazać Ci:

- fakturę za wykonaną usługę
- oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
- kartę przekazania odpadu na docelowe składowisko
 

do druku