Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2013

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2013

 
W roku 2013 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 

 
W dniu 2 lipca 2013 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/138/2013/AZBEST-2013 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2013”.
Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VII/267/13 z dnia 28.06.2013 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VII/268/13 z 28.06.2013 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachów budynków położonych na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 20 marca 2013 roku.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 4514,40 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniesie :

 1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                           – do kwoty 2 000,00 zł

 2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku       – do kwoty 2 000,00 zł.

W ramach zadania usunięto 5,8 ton odpadów azbestowych z dwóch nieruchomości.
Dofinansowanie będzie kształtowało się na poziomie do 88,6 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała wartość stanowić będzie koszt właścicieli nieruchomości.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu priorytetowego NFOŚ i GW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW .
Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być :

  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

  2. zgodne z programem usuwania azbestu,

 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :

 3. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak : demontaż , zbieranie , transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.

Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z poniższymi zasadami :

 • w odniesieniu do udzielone dotacji stosuje się przepisy ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r. , Nr 59, poz. 404 ze zm.);

 • podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy dotacji, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

 
 

do druku