Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2014

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2014
 
W roku 2014 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 

 
W dniu 30 lipca 2014 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/187/2014/AZBEST-2014 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2014”.
Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr IV/351/14 z dnia 25.04.2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VII/268/13 z 28.06.2013 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachu budynku położonego na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 25 marca 2014 roku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 3116,88 zł.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 2960,00 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :
  1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                           – do kwoty 1435,00 zł
  2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku       – do kwoty 1435,00 zł.
W ramach zadania usunięto 3,7 ton odpadów azbestowych z jednej nieruchomości co stanowiło 270 m2.
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 97 % kosztów kwalifikowanych i 92 % kosztów całkowitych. Pozostała wartość stanowi koszt właściciela nieruchomości.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW .
Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:
  1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być :
    1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
    2. zgodne z programem usuwania azbestu,
  2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :
  3. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak : demontaż , zbieranie , transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.
 
do druku