Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2015

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2015.

W roku 2015 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.W dniu 29 lipca 2015 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/2013/2015/AZBEST-2015 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2015”.

Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr IV/351/14 z dnia 25.04.2014 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr IV/58/15 z 19.05.2015 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachu budynku położonego na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 25 marca 2015 roku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 31701,17 zł.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 31701,17 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :

 1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                           – do kwoty 15850,00 zł
 2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku       – do kwoty 11096,00 zł.
W ramach zadania:
 • zdjęto i odebrano 25,515 ton odpadów azbestowych z 13 nieruchomości.
 • odebrano 48,4 ton odpadów azbestowych z 21 nieruchomości.
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała wartość stanowi koszt właściciela nieruchomości.
Efektywność kosztowa wyniosła:

 • 550 zł/Mg w przypadku wykonania prac demontażowych wraz z odbiorem płyt azbestowych
 • 365,04 zł/Mg w przypadku wyłącznie odbioru płyt azbestowych.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW.
Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być:
  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne z programem usuwania azbestu,
 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:
 3. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.
 4. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu.
 

do druku