Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

2016

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna”- edycja 2016
 
W roku 2016 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


 
W dniu 26 lipca 2016 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/125/2016/AZBEST-2016 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościerzyna – edycja 2016”.

Zadanie jest zgodne z zaktualizowanym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kościerzyna, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr IV/151/16 z dnia 19.05.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr IV/58/15 z 19.05.2015 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie dotyczy demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z dachu budynku położonego na terenie gminy Kościerzyna, które zgłosiły akces skorzystania z dofinansowania do 18 marca 2016 roku.
Całkowity koszt zadania wyniósł 21.508,07 zł.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21.508,07 zł i zawierał koszt demontażu, zabezpieczenia, odbioru, transportu i utylizacji na składowisku.
Dotacja na realizację zadania wyniosła:

 1. Udostępnionych przez NFOŚiGW                           – do kwoty 10754,04 zł
 2. Udostępnionych przez WFOŚiGW w Gdańsku       – do kwoty 7527,82 zł.
W ramach zadania:
 • zdjęto i odebrano 25,54 ton odpadów azbestowych z 10 nieruchomości.
 • odebrano 28,69 ton odpadów azbestowych z 12 nieruchomości.
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała wartość stanowi koszt właściciela nieruchomości.
Efektywność kosztowa wyniosła :

 • 449 zł/Mg w przypadku wykonania prac demontażowych wraz z odbiorem płyt azbestowych
 • 349,92 zł/Mg w przypadku wyłącznie odbioru płyt azbestowych.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest wynikiem realizacji Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Celem tego programu jest wzrost unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem NFOŚiGW .
Warunki dotyczące udzielania dofinansowania:

 1. zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być:
  1. zlokalizowane na terenie jednostki samorządu terytorialnego posiadającej program usuwania wyrobów zawierających azbest w której została przeprowadzono inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
  2. zgodne z programem usuwania azbestu,
 2. koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego :
 3. nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadu.
 4. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie takie elementy jak: zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu.
do druku