Dziś jest:
wersja tekstowa

Informacje na temat niskiej emisji

      

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są to wszelkie substancje, których stężenie w powietrzu przekracza określoną wartość. Zanieczyszczenie następuje na skutek wprowadzania do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, wodę, glebę albo też powodować inne szkody w środowisku. Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy : dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx), tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są jego drobne cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. Pył PM10. Składnikami tego pyłu może być np.: arsen, kadm, nikiel, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym bezo(a)piren, które są substancjami rakotwórczymi.
Do źródeł emisji spowodowanych działalnością człowieka zaliczyć należy przede wszystkim :
  • procesy z energetycznego spalania paliw oraz z przemysłowych procesów technologicznych,
  • emisje związane z transportem samochodowym: z nawierzchni oraz spalania  paliw, tzw. emisja liniowa,
  • emisje związane z ogrzewaniem budynków,
  • spalanie odpadów poza instalacjami do tego przystosowanymi,
  • składowanie odpadów w tym popiołów,
  • niewłaściwe zagospodarowanie popiołów, np. wysypywanie bezpośrednio na drogi

Niska emisja – jest to emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł o niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu, takich jak drogi, składowiska odpadów, budynki mieszkalne, obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wysokości kominów do 40 metrów. Oddziaływanie niskiej emisji ma zasięg lokalny, a niekiedy dotyczy tylko danego miasta.

Niska emisja to wysokie stężenie toksyn, które utrzymują się na poziomie przygruntowym i zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy, jak również przedostają  się do żywności.
                                                                                         
Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni.

 

Największym problemem naszych pieców jest spalanie materiału przy zbyt niskiej temperaturze skutkujące nie osiągnięciem całkowitego spalenia materiału palnego (węgla) a co za tym idzie, stratą uzyskanego ciepła na ogrzanie dodatkowej części powietrza, a ponadto przedostaniem się różnych związków do atmosfery.

W procesach energetycznego spalania węgla głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery są : pyły, tlenki siarki, tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. Emisja pyłów zależy od zawartości popiołu w paliwie oraz unosu pyłu z paleniska, który zależny jest od konstrukcji kotła. Pył zawieszony długo utrzymuje się w atmosferze i może być przenoszony na duże odległości.

Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego. Jest ponadto niskokaloryczny, a więc do uzyskania pożądanego efektu trzeba spalać większe ilości. Największym problemem jest palenie opadów komunalnych, czyli śmieci.

W wilgotnym, silnie zanieczyszczonym powietrzu, zwłaszcza tlenkami siarki, węgla oraz pyłem węglowym tworzy się smog kwaśny. Kwasy są nie tylko bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi, zwierząt czy roślin, ale także zanieczyszczenia gleb które wpływają na zakwaszenie gleb i wód. Agresywne czynniki smogu kwaśnego powodują również niszczenie materiałów budowlanych i innych. Wtórnymi skutkami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są efekt cieplarniany i ubytek warstwy ozonu.
 

Przykładowe wielkości emisji szkodliwych substancji z poszczególnych źródeł
lp substancja Kocioł retortowy w kg/tonę Kocioł węglowy w kg/tonę Kocioł na drewno w kg/tonę Kocioł olejowy w kg/m3 Kocioł gazowy w kg/m3
  SO2 6,24 10,925 1,5 4,75 0
  NO2 7,15 2,875 1,5 5 0,001280
  CO 11,96 44,85 1 0,6 0,000360
  CO2 1912 1850 0 1650 1,964
  Pył 1,17 2,875 4 1,8 0,000015
  Benzo(a) piren 0,000273 0,00061 0 0 0
 
Źródło:
Broszura „Nie dla niskiej emisji!” czyli czy wiesz czym oddychasz?
Dofinansowanie: NFOŚiGW. Praca zbiorowa: dr inż. Iwona Kuczyńska, dr Witold Lenard, mgr inż. Ewa Strzelecka Jastrząb, mgr inż. Marian Cenowski, mgr inż. Bogusław Komosiński, mrg inż. Wanda Jarosz, Artur Hołubiczko, Wojciech Swinarski
 
do druku