Dziś jest:
wersja tekstowa

Program dofinansowania na wymianę źródeł energii w 2017 r.

Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania
 
Termin do 28 kwietnia 2017 roku
 
W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku dla jednostek samorządu terytorialnego konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” na wymianę źródeł ciepła na nieruchomościach osób fizycznych w roku 2017, zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem aby składali pisemne wnioski wyrażające chęć skorzystania z dofinansowania w roku 2017.

Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna.
Zakres możliwego dofinansowania obejmuje:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
 
Kwota dotacji dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu oraz od liczby zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z dofinansowania.
W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła.
 
Wskazane limity dotyczą środków przekazanych z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Wnioski o dofinansowanie należy kierować listownie na adres Urzędu Gminy w Kościerzynie /ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna/ lub składać w biurze obsługi mieszkańców urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
- kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą,
- pomp ciepła,
- węzłów cieplnych z przyłączami.
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
 
UWAGA !!!
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obowiązek zlikwidowania pieca na węgiel lub koks.
Dofinansowanie nie obejmuje nowo budowanych budynków.
 
We wniosku należy wskazać :
  1. dane adresowe właściciela wraz z numerem telefonu,
  2. dane lokalizacyjne budynku w którym planowana jest wymiana źródła ciepła,
  3. rodzaj zabudowy ,
  4. opis istniejącego systemu ogrzewania : rodzaj ogrzewania, moc pieca, roczne zużycie w Mg, liczba źródeł ogrzewania ,
  5. opis planowanego systemu ogrzewania : rodzaj ogrzewania, moc pieca, roczne zużycie w Mg lub m3 , GJ, liczba źródeł ogrzewania,
  6. powierzchnia użytkowa budynku w którym będzie zmiana źródła ogrzewania w m2,
  7. przewidywany koszt wymiany źródła ciepła.
 
Szczegóły dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Budynek C, pok. 1B – Pan Krzysztof Lisakowski oraz Pani Monika Lehmann, tel. 586865980; tel. kom. 609138132

Wzory dokumentów:
do druku