Dziś jest:
wersja tekstowa

Zakończenie programu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na rok 2017

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie gminy Kościerzyna w roku 2017”.
 
W roku 2017 gmina Kościerzyna pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z poprawą jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne.  
1.jpg
 
W dniu 29 września 2017 roku gmina Kościerzyna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku umowę nr WFOŚ/D/III-11/217/2017 o dotację celową na dofinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie gminy Kościerzyna w roku 2017”. Dnia 28.11.2017r. sporządzono aneks do ww. umowy.
Zadanie jest zgodne z programem ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kościerzyna, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr V/172/16 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata 2016-2020 oraz
z zasadami przyznawania dotacji celowych, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr VIII/308/17 z dnia 25.08.2017r. oraz jej zmiana z dnia 26.09.2017r. nr IX/316/17 w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kościerzyna na zadania związane z poprawą jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne na terenie Gminy Kościerzyna z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zadanie dotyczy instalacji niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła dla mieszkańców z terenu gminy Kościerzyna.
Całkowity koszt zadania wyniósł 749 779,46 zł.
Koszt kwalifikowany zawierał budowę nowych instalacji w zakresie kotłów gazowych, kotłów na pellet oraz pomp ciepła.
Dotacja na realizację zadania wyniosła :
  1. WFOŚiGW w Gdańsku: 179 279,88 zł.
  2. Gmina Kościerzyna: 71 711,95 zł
W ramach zadania wykonano 42 instalacji:
  • 32 kotły na pellet,
  • 6 kotłów gazowych,
  • 4 pompy ciepła.
Dofinansowanie kształtuje się na poziomie do 33,48 % kosztów kwalifikowanych w tym :
  • 23,91% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  • 9,56% stanowi dofinansowanie ze środków gminy
  • Pozostałe koszty ponieśli dotowani, czyli właściciele nieruchomości.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku jest wynikiem programu „czyste powietrze”. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez instalacje niskoemisyjne.
Przewidywane zmniejszenie zużycia węgla wyniesie około 204,7 Mg.
Redukcja emisji pyłów wyniesie 3,806 Mg, SO2 – 1,944, CO-8,439, a redukcja emisji CO2 wyniesie 366,628 Mg/rok.
                                                                                                                           
 
do druku