Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Odpady komunalne

Od 1 lipca 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19) weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania odpadów na terenie wszystkich gmin.

Na terenie gmin Związku zasady powyższe obowiązywać będą od dnia 01.10.2018 roku. Wymiana pojemników we właściwych kolorach nastąpi najpóźniej do 30.06.2022 r.

W każdej gminie obowiązywać będą takie same zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady będziemy segregować do pojemników lub worków o ustalonych z góry kolorach. Taka unifikacja ma w założeniu ułatwić mieszkańcom prawidłowe prowadzenie segregacji odpadów, co przełoży się na realizację unijnych celów w gospodarce odpadami, wyznaczonych na rok 2020. Jednym z celów, stanowiącym poważne wyzwanie, jest uzyskanie do 2020 roku 50% poziomu odzysku i recyklingu odpadów takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło. Poziom ten obowiązuje każdą gminę w Polsce, dlatego w interesie nas wszystkich jest to, aby wysegregować jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i poddać je przetworzeniu. Jeśli nie osiągniemy odpowiednich poziomów recyklingu będą nam grozić wysokie kary, co może skutkować podwyższeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby przybliżyć zainteresowanym nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące od 01.10.2018 r. pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców na spotkania informacyjno-edukacyjne oraz plenerowe, które odbędą się w każdej gminie. Terminy wydarzeń zamieszczone są w zakładce WYDARZENIA oraz na stronach internetowych gmin członkowskich. Na spotkaniach zostaną omówione najważniejsze kwestie dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpowiemy także na nurtujące pytania. Na imprezach plenerowych pokażemy poprzez zabawę i pogadanki w jaki sposób możemy wszyscy zaangażować się w ochronę środowiska. Przewidujemy organizację licznych konkursów z nagrodami. Zorganizujemy także spotkania w szkołach podstawowych, na których będziemy uczyć dzieci jak być bardziej ekologicznym. Pamiętajmy - odpady to nie bezużyteczne śmieci, lecz cenne surowce. Jeśli wszyscy zadbamy o ich prawidłową segregację - ochronimy środowisko, zadbamy o nasze zdrowie i będziemy mieli wpływ na wysokość opłaty.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Kościerzyna od 01.10.2019.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Kościerzyna od 01.10.2018.pdf


Harmonogram odbioru odpadow z terenu Gminy Kościerzyna od 01.01.2018.pdf

Harmonogram odbioru odpadow z terenu Gminy Kościerzyna od 01.02.2017.pdf

Harmonogram odbioru odpadow z terenu Gminy Kościerzyna od 01.02.2016.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Kościerzyna na 2015 r.


Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku:

 • Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku z dniem 1 lipca 2013 roku przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).
 • Z dniem 1 lipca 2013 roku przestał obowiązywać system indywidualnego zawierania umów właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów, w zamian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.
 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 • Na podstawie złożonej deklaracji opłaty według wzoru określonego w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę (na wskazany rachunek bankowy) w trybie i terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 • Właścicielom nieruchomości nie są wystawiane faktury, ani rachunki. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w składanej do Związku deklaracji opłaty.
 • Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy.
 • Każda nieruchomość winna być wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki te winny być utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 • Wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych”.
 

Gminy Związku Gmin Wierzyca od 01.01.2017 r.

Bobowo, Kościerzyna, Kościerzyna - Miasto, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz - Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gd.,
 

Podział odpadów komunalnych na grupy selektywnej zbiórki:

 1. Odpady „BIO”

  – są to odpady ulegające biodegradacji, w szczególności:
  • odpady tzw. kuchenne frakcji stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, itp.,
  • odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak:, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.
 2. Odpady „SUROWCE”

  – są to tzw. odpady surowcowe gromadzone łącznie (w jednym pojemniku), w szczególności:
  • opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
  • makulatura - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, tektura, itp.,
  • tekstylia, odzież - tkaniny, ubrania, itp.,
  • szkło opakowaniowe - takie jak: butelki, słoiki, itp.,
  • metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.
 3. Odpady „ZMIESZANE”

  – są to odpady pozostałe po segregacji (na „BIO” i „SUROWCE”), w szczególności:
  • odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych - np. z malowania pomieszczeń, powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego, itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon,
  • lub gromadzone w jednym pojemniku niesegregowane - zmieszane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon.
 4. Odpady niebezpieczne

  – są to odpady tzw. niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, do których należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp..
 5. Odpady wielkogabarytowe

  – są to takie odpady jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć takie odpady jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp.
 6. Odpady elektryczne i elektroniczne

  – są to takie odpady jak: sprzęt AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.
 7. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe

  – są to takie odpady, które powstają podczas drobnych remontów, budów i rozbiórek (np. wykonywanych systemem gospodarczym), do których należy zaliczyć takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.
 

Selektywne zbieranie odpadów

Wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych dokonuje właściciel nieruchomości. Informację o wyborze sposobu zbierania odpadów zamieszcza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Selektywne zbieranie odpadów polega na ich zbieraniu według następujących grup:

 • odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji, zwane „BIO”,
 • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, styropian opakowaniowy i tkaniny, zwane „SUROWCE”,
 • powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie, akumulatory i inne odpady niebezpieczne,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • pozostałe odpady, zwane „ZMIESZANE”.

Selektywne zbieranie odpadów polega na ich zbieraniu w następujący sposób:

 1. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem „BIO”, należy gromadzić:
  • odpady tzw. kuchenne frakcji stałej powstające w gospodarstwie domowym, (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego), takie jak: pozostałości potraw i produktów - resztki warzyw i owoców, itp.,
  • odpady zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów zielonych, takie jak:, trawa, chwasty, liście, pozostałości po przycięciu drzew i krzewów itp., a także rośliny domowe - kwiaty cięte, doniczkowe itp.
 2. W pojemniku lub worku oznakowanym napisem „SUROWCE”, należy gromadzić:
  • opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe - takie jak: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach, folie, doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy, itp.,
  • makulaturę - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opakowania papierowe, tekturę, itp.,
  • tekstylia, odzież - tkaniny, ubrania, itp.,
  • szkło opakowaniowe - takie jak: butelki, słoiki, itp.,
  • metale - takie jak: puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, garnki, narzędzia, drobny złom, itp.
 3. W pojemniku oznakowanym napisem „ZMIESZANE” - na pozostałe po segregacji (na „BIO” i „SUROWCE”) odpady, należy gromadzić:
  • odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami, ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki), odpady mineralne, popiół z pieców i kominków, pieluchy jednorazowe, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych - np. z malowania pomieszczeń, powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji stałej pochodzenia zwierzęcego, itp., z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlano-rozbiórkowych i remontowych oraz opon, o których mowa w pkt. 4.
 4. Ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić następujące ich rodzaje:
  • odpady niebezpieczne, do których należy zaliczyć takie odpady jak: świetlówki, rtęciówki, baterie, akumulatory, paliwa, oleje silnikowe, hydrauliczne, itp., smary, filtry olejowe, paliwowe i powietrzne, detergenty, kwasy, alkalia, lekarstwa, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, a także opakowania po tych preparatach itp.,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w pojemnikach, do których należy zaliczyć takie odpady jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, opony, itp.,
  • odpady elektryczne i elektroniczne, do których należy zaliczyć: sprzęt AGD – artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne, urządzenia pomiarowe, itp.,
  • odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe, które powstają podczas remontów, budów i rozbiórek, (wykonywanych systemem gospodarczym) do których należy zaliczyć takie odpady jak: okna, drzwi, panele, deski, gruz, styropian budowlany, materiały budowlane, aparatura sanitarno-grzewcza itp.
W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady wymienione w pkt 1-3, tj. odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK
 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

 • Zgromadzenie Związku uchwałą nr VII/44/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku określiło minimalne wymagania w zakresie ustalania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
 • Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Związku organizuje Związek Gmin Wierzyca. W zakresie tym Związek wyłonił w drodze przetargu przedsiębiorców do odbioru odpadów komunalnych i podpisał z nimi stosowne umowy.
 • Odpady komunalne wytwarzane regularnie grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE” winny być odbierane z terenu nieruchomości z regularną częstotliwością według ustalonego harmonogramu. Trasy wywozu i harmonogram opracuje przedsiębiorca odbierający odpady. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Związek winien być on przekazany, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, do wiadomości właścicielom nieruchomości.
 • W miarę możliwości odbiór odpadów odbywać się winien w dniach od poniedziałku do piątku (w godz. 06:00 - 20:00) w sposób regularny i powtarzalny, tak aby właściciele nieruchomości mogli zaplanować przygotowanie odpadów do ich odebrania. W przypadku gdy odbiór odpadów przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów winien nastąpić w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy, o czym właściciele nieruchomości winni być poinformowani w harmonogramie.
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych odbywa się w ramach organizowanych nie rzadziej niż raz w roku objazdowych zbiórek tych odpadów.
Minimalne wymagania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach Związku ... :


Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych obowiązująca od 01.10.2015 r.

1. Odpady „BIO, SUROWCE, ZMIESZANE

Lokalizacja nieruchomości

Odpady

Częstotliwość

Sezon

Nieruchomości
na obszarach miejskich:
(Czarna Woda,
Kościerzyna,
Skarszewy,
Skórcz,
Starogard Gdański
)
Nieruchomości
zamieszkałe
i niezamieszkałe
w zabudowie
wielolokalowej
BIO
SUROWCE
ZMIESZANE
co tydzień cały rok
Nieruchomości
zamieszkałe
i niezamieszkałe
w zabudowie innej
niż wielolokalowej
SUROWCE co cztery tygodnie cały rok
ZMIESZANE co dwa tygodnie cały rok
BIO co dwa tygodnie od kwietnia do października
co cztery tygodnie od listopada do marca
Nieruchomości na obszarach wiejskich:
(Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Karsin,
Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo,
Nowa Karczma, Osieczna, Osiek,
Przywidz, Skarszewy, Skórcz,
Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa,
Starogard Gdański, Zblewo)
SUROWCE co cztery tygodnie cały rok
ZMIESZANE co dwa tygodnie od kwietnia do października
co cztery tygodnie od listopada do marca
BIO co dwa tygodnie od kwietnia do października
co cztery tygodnie od listopada do marca
Nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy
WIELKOGABARYTOWE jeden raz w roku cały rok
NIEBEZPIECZNE jeden raz w roku cały rok
BUDOWLANE - -
 
 1. Odpady niebezpieczne - odbierane będą co najmniej raz w roku, na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.
 2. Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne - odbierane będą co najmniej raz w roku – na zasadach zorganizowanej zbiórki objazdowej.
 3. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, stanowiące odpady komunalne - przyjmowane będą nieodpłatnie, w ilości nie większej niż 1000 litrów w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego, w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W przypadku przedsiębiorstw, instytucji publicznych, itp. (tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) odbiorowi zorganizowanemu przez Związek podlegają wyłącznie odpady: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”.

Wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE”, „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
 

Zasady odbierania odpadów

 1. Odpady grupy: „BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”:

  • wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym, odbywa się jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym - należy do obowiązków właściciela nieruchomości,
  • wyposażenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania trzech podstawowych grup odpadów komunalnych („BIO”, „SUROWCE” i „ZMIESZANE”) oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, należy do obowiązków właściciela nieruchomości,
  • wyposażanie nieruchomości w pojemniki oraz wyznaczanie miejsc odbioru odpadów odbywa się przez wykonawcę usługi odbioru odpadów w porozumieniu z właścicielem nieruchomości,
  • przedsiębiorca odbierający odpady oznacza wszystkie pojemniki odpowiednią naklejką informacyjną o przeznaczeniu określonego pojemnika,
  • mieszkańcy i inni wytwórcy odpadów są zobowiązani do gromadzenia odpadów w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • właściciele nieruchomości są zobowiązani do udostępniania pojemników w celu realizacji usługi odbioru odpadów w ustalonym w harmonogramie terminie i wyznaczonym miejscu ich odbioru,
  • odpady komunalne odbierane są z terenu nieruchomości z regularną częstotliwością według ustalonego harmonogramu,
  • trasy i harmonogramy odbioru odpadów opracowuje przedsiębiorca odbierający odpady,
  • trasy i harmonogramy odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
  • zatwierdzony harmonogram przez Związek zostaje przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
  • w miarę możliwości odbiór odpadów odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku (w godz. 06:00 - 20:00) w sposób regularny i powtarzalny, tak aby możliwe było zaplanowanie przygotowania odpadów do ich odebrania,
  • w przypadku gdy odbiór odpadów przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów nastąpi w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy, o czym właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w harmonogramie,
  • w przypadku stwierdzenia przez odbiorcę odpadów niedopełniania zadeklarowanego obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stwierdzenie odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika) lub stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym (stwierdzenie większej ilości lub pojemności pojemników), wykonawca usługi pozostawi ostrzeżenie właścicielowi nieruchomości w formie naklejki ostrzegawczej, a Związek podejmie określone działania.
  • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na utratę prawa do stosowania obniżonych stawek opłaty.
 2. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne:

  • przedsiębiorca odbierający odpady zorganizuje co najmniej jeden raz w roku objazdowy odbiór odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych z terenów nieruchomości od mieszkańców,
  • trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów opracowuje przedsiębiorca odbierający odpady,
  • trasy i harmonogramy objazdowego odbioru odpadów podlegają zatwierdzeniu przez Związek Gmin Wierzyca,
  • zatwierdzony harmonogram przez Związek zostaje przekazany do wiadomości właścicielom nieruchomości,
  • usługa polegać będzie na odbiorze w wyznaczonych terminach z wyznaczonych miejsc wystawionych przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych powstałych w gospodarstwach domowych właścicieli nieruchomości.
 3. Odpady budowlano-rozbiórkowe i remontowe:

  • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, przyjmowane są nieodpłatnie, w ilości nie większej niż 1000 litrów w roku kalendarzowym z gospodarstwa domowego albo z domku letniskowego, w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 

Terminy i zasady wnoszenia opłat
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku zwróć się do Związku Gmin Wierzyca.

Informacje dodatkowe:

 • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek składać tzw. deklarację opłaty.
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego uchwałą nr XXI/106/2017 z dnia 28 marca 2017 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie będą wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr III/16/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.
 • Właściciel nieruchomości dokonuje wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów - jest uprawniony do wnoszenia niższych stawek opłaty (za odbiór odpadów segregowanych),
 • Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje nieselektywne zbieranie odpadów - jest zobowiązany wnosić opłaty wyższe (za odbiór odpadów niesegregowanych).
 • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na utratę prawa do stosowania obniżonych stawek opłaty.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.
 

Biuro Związku Gmin Wierzyca
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański

Godziny pracy:
- poniedziałek, wtorek, czwartek : 730 - 1530
- środa : 730 - 1700
- piątek : 730 - 1400

Biuro obsługi klienta
Obszar obsługi telefon fax e-mail
Wszystkie Gminy Związku 58 531 38 02 58 563 40 49 odpady@zgwierzyca.pl
 
Zakres załatwianych spraw:
  - obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami
  - obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obszar obsługi telefon fax e-mail
 
Gmina Smętowo Graniczne
Gmina Stara Kiszewa
58 563 40 45
510 466 972
58 563 40 48 p.brauer@zgwierzyca.pl
Gmina Nowa Karczma
Gmina Przywidz
58 563 40 45
510 466 972
58 563 40 48 s.wrobel@zgwierzyca.pl
Gmina Kościerzyna 58 563 40 46
510 466 972
58 563 40 48 a.tkaczyk@zgwierzyca.pl
Gmina Starogard Gdański 58 563 40 46
510 466 972
58 563 40 48 e.wysmulek@zgwierzyca.pl
Gmina Lubichowo
Gmina Skórcz
Miasto Skórcz
58 563 40 47
510 466 972
58 563 40 48 k.begier@zgwierzyca.pl
Gmina Bobowo
Miasto Kościerzyna
58 563 40 47
510 466 972
58 563 40 48 m.sliwinska@zgwierzyca.pl
Zakres załatwianych spraw:
  - sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami
  - uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

Osługa decyzji wymierzających opłatę

Obszar obsługi telefon fax e-mail
 
Wszystkie Gminy Związku 58 563 40 44 58 563 40 48 sekretariat@zgwierzyca.pl
Zakres załatwianych spraw:
  - obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę
Sekretariat:
tel. : 58 562 19 97
fax : 58 563 40 48
Dział Administracyjno - Gospodarczy:
tel. : 58 562 19 97
fax : 58 563 40 48

Dział Finansowo - Księgowy:
tel. : 58 562 19 97 wew 113
fax : 58 563 40 48

Dział Gospodarki Odpadami:
tel. : 58 563 40 41
tel. : 58 562 19 97 wew 115
fax : 58 563 40 48
do druku