Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Zasady wdrażania i rozliczania projektów

Wniosek o dofinansowanie projektu - Fundusze Europejskie - Narodowa Strategia Spójności
Przed przygotowaniem Wniosku o dofinansowanie, należy przemyśleć, z którego programu będzie można skorzystać i jakiego typu projekt chce się zrealizować. Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważna jest identyfikacja celu, któremu ma służyć projekt oraz dziedzina, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój firmy czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – należy znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są takie projekty.

Lista Programów Operacyjnych:

- Infrastruktura i Środowisko
- Regionalne Programy Operacyjne
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Kapitał Ludzki
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- Europejska Współpraca Terytorialna
- Rozwój Polski Wschodniej
- Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
- Pomoc Techniczna

Każdy program składa się z osi priorytetowych (lub priorytetów), których cele są bardziej zawężone niż programu, natomiast każda oś priorytetowa zawiera jedno lub więcej działań (w niektórych programach nazewnictwo jest nieco odmienne). W ramach działań występują czasami także poddziałania czy schematy. Aby ustalić, do którego konkursu złożyć Wniosek o dofinansowanie, należy określić tę najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi projektu (może to być np. działanie, poddziałanie, schemat, obszar wsparcia). Informację tą znajdziesz w dokumencie Szczegółowy opis priorytetów, który jest opracowany dla każdego programu (wyjątek stanowią programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Przykład:
Twój projekt dotyczy zakupu nowej aparatury i nowoczesnego sprzętu dla pogotowia ratunkowego. Obszarem wsparcia jest więc zdrowie (ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo zdrowotne). Ten obszar wsparcia to domena Programu Infrastruktura i Środowisko. W Szczegółowym opisie priorytetów dla tego programu łatwo zauważysz, że istnieje tylko jeden priorytet, który dotyczy zdrowia – jest to priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Teraz należy sprecyzować obszar projektu – w tym przypadku jest to wyposażenie pogotowia ratunkowego. W tym samym dokumencie znajduje się wykaz zadań dla priorytetu XII, w którym odnajdziemy działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Teraz należy sprawdzić czy wydatki, które chcemy ponieść (zakup sprzętu) zostaną dofinansowane i czy podmiot, który będzie składał projekt jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. Pierwszym dokumentem, w którym mieszczą się takie informacje jest właśnie Szczegółowy opis priorytetów. Należy pamiętać jednak, że w danym konkursie zasady te mogą być zawężone – dokładne informacje znajdują się więc w regulaminie danego konkursu (ogłaszanego przy naborze).

Po znalezieniu Program i Działanie, w które wpisuje się Twój pomysł, musisz dowiedzieć się, w jakim trybie przyznawane są środki. Może to być tryb konkursowy, systemowy lub projekty indywidualne.
Tryb konkursowy polega na ogłoszeniu naboru wniosków na zasadach powszechności, jawności i powszechnego dostępu. Podana jest data trwania naboru oraz kryteria, które projekt musi spełnić. Wnioski są oceniane i najlepsze mogą otrzymać dofinansowanie (należy pamiętać, że środki są ograniczone).
Projekty indywidualne to projekty, których realizacja jest ważna i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz przyczyni się w znaczący sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej, w ramach której dany projekt jest realizowany. Dla każdego programu sporządzane są indykatywne listy projektów indywidualnych.
O trybie systemowym, a także o szczegółach pozostałych trybów wyboru projektów dowiesz się więcej w częściach poświęconych poszczególnym programom.

Część wydatków, które ponoszone są w ramach projektu, nie podlega dofinansowaniu. Są to wydatki lub koszty niekwalifikowalne, np.:
- prowizje pobierane w ramach wymiany walut,
- odsetki od zadłużenia,
- kary i grzywny,
- koszty poniesione w związku z wypełnieniem formularza Wniosku o dofinansowanie.
Wydatki, których dofinansowanie jest możliwe określane są terminem wydatków lub kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o dofinansowanie składa się za pomocą formularza, który zawsze dostępny jest na stronach odpowiedniego programu. Do każdego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona instrukcja wypełniania. Tam również powinna znaleźć się cała dokumentacja związana z ubieganiem się o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę na to, że często oprócz wersji papierowej i załączników należy też dostarczyć wersję elektroniczną
Wniosku o dofinansowanie. Zwykle wersję elektroniczną należy przygotować za pomocą generatora wniosków, który również dostępny jest w Internecie. Należy pamiętać, iż sam Wniosek o dofinansowanie to nie wszystko. Wniosek – bez względu na jego merytoryczną zawartość - zostanie odrzucony, jeśli nie zostaną do niego dołączone wymagane w danym programie załączniki.

do druku