Gmina Kościerzyna


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
e-PUAP
Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook


Gminna Karta Dużej RodzinyModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie

Polityka Prywatności
 
Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00


RSS
Dziś jest:
wersja tekstowa

Regulamin korzystania z HotSpot

Regulamin Korzystania z HotSpot w Urzędzie Gminy Kościerzyna
§1
Postanowienia ogólne
 1. Urząd Gminy Kościerzyna umożliwia bezprzewodowy dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu oraz do Internetu, zwany dalej „dostępem”.
 2. Dostęp jest bezpłatny.
 3. Dostęp jest możliwy w budynkach A, B, C Urzędu Gminy Kościerzyna,
  ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.
 4. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g/n.
 5. Z dostępu może korzystać każdy po zaakceptowaniu niniejszych zasad przy logowaniu się.
 6. Niniejsze zasady dostępne są również pod adresem: www.koscierzyna.pl
§2
Obowiązki Urzędu Gminy Kościerzyna
 1. Urząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu.
 2. Urząd zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
 3. Urząd zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie wynikającym z zastosowanej technologii.
 4. Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości do 512 kb/s.
 5. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, a przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut.
§3
Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów prawa,
  • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • stosowania się do innych zaleceń Urzędu.
 2. Użytkownikowi zabrania się:
  • wykorzystywania połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,
  • udostępniania oraz pobierania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nienależącym do Użytkownika,
  • udostępniania oraz pobierania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
  • udostępnianie treści pornograficznych, propagujących nienawiść rasową, poniżających, naruszających godność człowieka itp.,
  • wysyłania spamu,
  • rozpowszechnianiq wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych Użytkowników usługi,
  • usiłowaniq uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
  • korzystaniq z aplikacji P2P,
  • wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i jej Użytkowników.
§4
Wyłączenie odpowiedzialności
 1. W przypadku naruszenia niniejszych zasad Urząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu.
 2. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 3. Urząd nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
 • ujawnienie danych użytkownika;
 • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 1. Urząd nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
§5
Pomoc techniczna
Użytkownik sieci dostępowej może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: ug@koscierzyna.pl
§6
Postanowienia końcowe
 1. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.koscierzyna.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
 

 
Konfiguracja
Aby skorzystać z sieci HotSpot należy posiadać urządzenie z interfejsem radiowym działające w standardzie IEEE 802.11b, 802.11g lub 802.11a. Może to być laptop z kartą radiową, palmtop, PDA, telefon itp. Użytkownik nie musi niczego zmieniać w konfiguracji swojego komputera. Nie musi zmieniać ustawień serwera Proxy WWW ani poczty. Dla bezpieczeństwa korzystania z sieci HotSpot, została zablokowana komunikacja pomiędzy aktualnie podłączonymi użytkownikami.
Korzystanie z sieci HotSpot od strony użytkownika jest maksymalnie uproszczone - wymaga jedynie podłączenia sie do sieci bezprzewodowej i wpisania w przeglądarce internetowej dowolnego adresu WWW.
Użytkownik jest zobligowany do zaakceptowania zasad korzystania zanim uzyska dostęp do sieci Internet
Pasmo dla każdego użytkownika jest ograniczone do 512 kb/s

Instrukcja korzystania z sieci HotSpot:
 • włącz interfejs radiowy w swoim urządzeniu i wykryj dostępne sieci
 • podłącz się do sieci z SSID-em „hotspotUG”
 • po podłączeniu się do sieci bezprzewodowej otwórz przeglądarkę internetową i wpisz dowolny adres internetowy. Pojawi się strona startowa.
 • jeśli akceptujesz zasady korzystania z HotSpot kliknij przycisk "akceptuję zasady". Od tej chwili masz dostęp do wszystkich zasobów Internetu.
 
 
do druku